Europos Komisija patvirtino Lietuvos planus dėl 7,5 mlrd. eurų investicijų

Šiandien Europos Komisija (EK) patvirtino 2021–2027 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programą, pagal kurią numatoma investuoti 7 mlrd. 449 tūkst. eurų.

„Net ir esant dideliam neapibrėžtumui, ES sanglaudos politikos strateginių dokumentų programavimo etape Lietuva trečioji Europoje gavo EK pritarimą Partnerystės sutarčiai – o šiandien galutinai patvirtinta visa Investicijų programa, – pažymėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė. – Mūsų, europiečių, investicijos bus skirtos ateities Lietuvos gerovės užtikrinimui: investuosime į energetinį saugumą, inovacijas ir žaliąją ekonomiką – sritis, kurios užtikrins aukštas pajamas žmonėms, kokybiškas švietimo, socialines, medicinos paslaugas tiek mieste, tiek regione gyvenantiems, garantuos darbo vietas naujoms kartoms ir orų gyvenimą Lietuvos valstybę kūrusiems“.

ES sanglaudos politika yra ne tik vienas iš įrankių atliepti Lietuvai kylančius iššūkius, bet ir užtikrinti ilgalaikį ekonominį ir socialinį Lietuvos gyventojų gerbūvį, stiprinti mūsų šalies ūkio atsparumą. ES sanglaudos politika leidžia skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, žaliąją ir skaitmeninę pertvarkas ir taip prisideda prie Lietuvos konkurencingo, novatoriško ir tvaraus augimo, kurio centre – piliečių gyvenimo kokybė. Šių tikslų siekdami pradedame naują 2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpį.

2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje suplanuotos Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinį fondo +“ investicijos, nukreiptos į šias sritis:

  • Pažangesnė Lietuva – ekonomikos konkurencingumas ir transformacija į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką;
  • Žalesnė Lietuva – perėjimas prie švarios energetikos, žaliosios investicijos, žiedinė ekonomika, prisitaikymas prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencija bei jos valdymas;
  • Geriau sujungta Lietuva – skaitmeninis junglumas, tarpvalstybinis bei nacionalinis, regiono ir vietos judumas, tvarus, pažangus, saugus ir įvairiarūšis transeuropinis transporto tinklas;
  • Socialiai atsakingesnė Lietuva – užimtumo, švietimo, sveikatos, socialinės įtraukties ir kultūros politikos sričių investicijos į žmones ir sistemas;
  • Piliečiams artimesnė Lietuva – tvari ir integruota miestų ir kaimų plėtra ir vietos iniciatyvos, siekiant reaguoti į demografinius iššūkius ir mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus;
  • Socialinės inovacijos – finansuojamos veiklos, kurios yra skirtos naujų idėjų, susijusių su produktais ar paslaugomis įgyvendinimu, nauda teikiama visuomenei;
  • Skaitmeninė infrastruktūra – itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra pagal atliktą investicinių poreikių analizę identifikuotuose „baltosiose dėmėse“;
  • Darnus judumas – 18 Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų darnaus judumo miestų planuose numatytų atitinkamų priemonių finansavimas.

Tolygiam šalies vystymuisi bus investuojama į 10 Lietuvos regionų centrų, realizuojant jų ekonominį potencialą. Tokiu būdu investicijų naudą pajustų ne tik konkretaus miesto, bet ir viso regiono gyventojai.

Beveik 47 proc. Programos lėšų bus skirta investicijoms į inovacijas ir žaliąją transformaciją – sektoriams, kurie ilguoju laikotarpiu sukurs didžiausią pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai.

30 proc. Programos lėšų bus nukreipta į žmogiškojo kapitalo stiprinimą, sprendžiant socialinės įtrauktiems iššūkius bei gerinant pasiekimus švietimo, sveikatos, kultūros srityse ir užtikrinant aukštus užimtumo rodiklius darbo rinkoje.

1,62 mlrd. eurų skirsime regionams, kurie patys planuos investicijas ir įgalins bendruomenes tarpusavyje susitarti dėl būtinų projektų, kurie svarbūs to regiono strategijai ir vizijai.

Siekiant investicijų taiklumo ir laikantis ES sanglaudos politikos partnerystės principo nuostatų į visą investicijų planavimo procesą buvo įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai. Partneriai aktyviai dalyvavo konsultacijose su ministerijomis, tariantis, kur ir kaip efektyviausiai nukreipti investicijas. Iš viso vyko 70 teminių konsultacijų, kuriose dalyvavo apie 200 skirtingų institucijų atstovų, ekspertų, suinteresuotų šalių atstovų. Tuo pačiu metu platformoje „e. pilietis“ buvo organizuotos ir rašytinės konsultacijos.

Lietuvos įmonės, organizacijos, institucijos nekantriai laukė ES fondų investicijų starto. Todėl dar šiais metais pagal 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą bus paskelbta kvietimų už 1,1 mlrd. eurų. energetikos, transporto, švietimo, sveikatos, kultūros, socialinėje srityse.

Iš viso Lietuvoje planuojamos 8 mlrd. eurų ES fondų investicijos. Europos Komisijai patvirtinus 7,5 mlrd. eurų vertės investicijų planą, likusi dalis numatyta iš Teisingos pertvarkos fondo. Šiuo metu rengiamas fondo prioritetas, planuojama, EK bus pateiktas lapkričio mėnesį.

 

Finansų ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos