Projektai

2021 m. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos įgyvendinami projektai:

 

1. Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų stiprinimas, įgalinimas ir advokacija

Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto pradžia 2021-01-01

Projekto pabaiga 2021-12-31

Projekto vertė 53 992,52 eurai.

Projektas „Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų stiprinimas, įgalinimas ir advokacija“ siekia stiprinti nevyriausybinių organizacijų sektorių, didinant tvarias nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų plėtros galimybes, įgalinti NVO atstovų kokybišką ir nuoseklų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose bei gerinti advokacijos įgūdžius ir užtikrinti dalyvaujamosios demokratijos plėtrą Lietuvoje.

 

2. Stiprūs regionai - stipri valstybė

Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai (Aktyvių piliečių fondas).

Projekto pradžia 2021-06-01

Projekto pabaiga 2021-10-30

Projekto vertė 4 998,50 eurai.

Projektas “Stiprūs regionai - stipri valstybė” skirtas sustiprinti nevyriausybinio sektoriaus atstovų, kurie yra deleguoti į Partnerių grupes prie Regionų plėtros tarybų, kompetencijas. Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti, jog deleguoti atstovai galėtų tinkamai atstovauti nevyriausybinį sektorių regionuose, prisidedant prie viešosios politikos pokyčių. Didžiausias dėmesys skiriamas ugdyti atstovavimo, pasiūlymų ar rekomendacijų teikimo ir pristatymo, advokacijos, sprendimų priėmimo, derybinių kompetencijų ugdymui. Taip pat projekte bus sukurta ir plėtojama deleguotų atstovų tinklaveika. Skatinsime jų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendravimą, patirties ir gerosios praktikos dalijimąsi. Į tinklaveiką taip pat įsitrauks ir nacionalinių skėtinių organizacijų ekspertai, kurie dalinsis savo sukaupta patirtimi ir sustiprins atstovų pozicijas.

 

3. Atsparios NVO – stipri visuomenė (Resilient NGOs builds a stronger civil society)

Projektą finansuoja LR užsienio reikalų ministerija ir Britų Taryba Lietuvoje

Projekto pradžia 2021-06-20

Projekto pabaiga 2021-12-20

Projekto vertė 9 968 eurai

Projektas skirtas ugdyti nevyriausybinių organizacijų vadovų bei bendruomenių lyderių kritinį mąstymą, suteikti teorinių ir praktinių žinių/įgūdžių kaip atpažinti ir kovoti su dezinformacija, melagienomis ar propaganda.

 

4. Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID) (Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija vienas iš pagrindinių projekto partnerių)

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Projekto pradžia 2020-07-10

Projekto pabaiga 2023-07-01

Viso AID projekto vertė 3 995 566,00 eurai, kurią administruoja ESFA.

Projekto „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“ tikslas yra plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Projekto metu skatinama ieškoti inovatyvių sprendimų plėtojant ir teikiant socialinės integracijos paslaugas bei kaip šiuo metu taikomus modelius / metodus / įrankius įgalinti veikti efektyviau. Organizacijos raginamos teikti socialines paslaugas kitaip, naujai, ieškoti kitokių, naujų būdų ir formų teikti paslaugas, kurti darbo vietas ir eksperimentuoti.

Projekto įgyvendinimo metu yra vertinamas finansuotų paslaugų atsiperkamumas, sukurta pridėtinė vertė bei gautų rezultatų sklaida tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

 

Nuorodos