Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškų priėmimаs (iki: 2023 balandžio 24)

Vadovaujantis Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, iki 2023 m. balandžio 24 d. (imtinai) priimamos Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškos. 

SVO organizacijų akreditavimo tikslas  – įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą. SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams. 

SVO organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus: 
- 7.1. būti nevyriausybine organizacija;  
- 7.2. vykdyti įstatuose numatytą veiklą nemažiau kaip 12 mėn.;  
- 7.3. viešai skelbti finansinės veiklos, veiklos ataskaitas ar metinį pranešimą;  
- 7.4. nebūti likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą;  
- 7.5. SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą mentorius, privalo turėti nemažiau kaip 1 metus darbo patirties jaunimo neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos srityje.  

Akreditacijos paraiškos formą galite rasti čia. Aprašo priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje. 

Paraiškos formą ir deklaracijos formą užpildytas reikia pateikti paštu projektai@jra.lt

Pagal tvarkos aprašo 15 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus)
- 15.1. potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.);  
- 15.2. dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);  
- 15.3. mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);  
- 15.4. jei potencialią SVO organizaciją atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;  
- 15.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).  

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jra.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jra.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. 

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2023 m. balandžio 24 d. 23.59 val. 

Akreditacijos procedūra nuo dienos, kai paraiška perduodama akreditavimą vykdančiam ekspertui, iki akreditacijos sprendimo pateikimo organizacijai negali būti ilgesnė nei 30 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo akreditavimą vykdančių ekspertų priklausančių aplinkybių (SVO organizacijų, trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir kt.) tačiau ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. 

SVO organizacijų akreditavimą vykdo ekspertai, kuriuos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Agentūra ir Agentūros direktoriaus sudaryta SVO organizacijų akreditacijos komisija. Ekspertais gali būti Agentūros direktoriaus įsakymu paskirti Agentūros darbuotojai, kurie atitinka ekspertams keliamus reikalavimus. 

Galutinį sprendimą dėl akreditacijos priima Agentūros direktorius atsižvelgdamas į ekspertų ir Komisijos rekomendacijas. 

Primename: Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo konkursuose dalyvauti gali tik akreditaciją gavusios organizacijos. 2023 – 2024 m. finansavimo konkursas jau yra pasibaigęs, todėl akreditaciją gavusi organizacija veiklas įgyvendinti galėtų tik gavusi papildomą finansavimą iš savivaldybių.  

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 val. – 13.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Justina Žuromskaja, elektroninis paštas: justina.zuromskaja@jra.lt.

 

Jaunimo reikalų agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos