Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2025 m. konkursas (iki: 2024 gegužės 27)

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2024 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2V-112 (1.4E) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2025 metais konkurso“ (toliau – Nuostatai), skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2025 metais konkursą (toliau – Konkursas).

 

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje. Toliau naudosime trumpinį – SoPAS. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

SoPAS sistemoje konkursas skeltas į dvi priemones:
A priemonė – skirta priemonė darbą su jaunimu vykdančioms įstaigoms atvirajame jaunimo centre (AJC). 
B priemonė – skirta priemonė darbą su jaunimu vykdančioms įstaigoms atvirojoje jaunimo erdvėje (AJE).

SoPAS sistemoje matysite konkurso pavadinimą:
A
 - ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2025 METAIS KONKURSAS – JFPCEA 00286.
B - ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2025 METAIS KONKURSAS – JFPCEB 00287.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. balandžio 25 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. gegužės 27 d. 17:00 val. 

Konkurso nuostatus ir deklaraciją galite rasti paspaudę čia.

Konkurso tikslas (A ir B priemonėse): – atrinkti ir finansuoti atvirąjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, siekiant saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Siektinas konkurso rezultatas (A ir B priemonėse): – prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo ir užtikrinti atvirojo darbo su jaunimu paslaugų teikimą Lietuvoje, stiprinant su jaunimu dirbančias organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse):
16.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas (ypatingą dėmesį skiriant individualioms konsultacijoms); 
16.2. veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis);
16.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos;
16.4. jaunimo darbuotojų veiklos mokykloje, kai bendradarbiaujant su mokykla (-omis) ir mokyklos (-ų) bendruomene (-ėmis) vykdomas darbas su jaunimu pasirinktoje mokykloje (-ose) – kuriant saugią, atvirą erdvę jaunuoliams mokykloje pertraukų metu ir po pamokų, palaikant artimą ir nuolatinį ryšį bei padedant mokyklos bendruomenei, patiems jaunuoliams spręsti jų kasdienines problemas bei neformaliais metodais įtraukiant jaunuolius į laisvalaikio užimtumo, ugdomąsias veiklas.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma:
A priemonėje:
 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur:
- didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 22 000 (dvidešimt du tūkstančiai) eur;
- mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.
B priemonėje: 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur:
- didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų – 13 000 (trylika tūkstančių) eur;
- mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) eurų.

Vadovaujantis Nuostatų 35 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas: 
35.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
35.2. dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei patalpoms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų (pvz., nuomos, panaudos sutarčių);
35.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pvz., įgaliojimo, sutarties);
35.4. bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutarties (-čių) arba kito bendradarbiavimo pagrindą įrodančio dokumento, kuriame numatytas bendradarbiavimo objektas – konkrečios (-ių) projekto veiklos (-ų) įgyvendinimas, jei yra (jei projektas bus vykdomas su partneriu) kopiją;
35.5. dokumentų, pagrindžiančių projekto vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius projekto vykdytojų dalyvavimą 2023–2024 metais ir (ar) einamaisiais metais ne trumpesniuose nei 6 valandų Agentūros, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 21.1. ir (ar) 21.2 punkto reikalavimus);
35.6. užpildytą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją (galiojančio nuo 2022 m. birželio mėn.), jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal A priemonę ir 2 priedo kopiją (galiojančio nuo 2022 m. birželio mėn.), jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal B priemonę). Užpildyto 1 ir (ar) 2 priedo kopiją turi pasirašyti savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius ir įstaigos vadovas ir (ar) su jaunimu dirbantis darbuotojas su jaunimu;
35.7. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 35 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 17 val. 00 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. 

Jei SoPAS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Projektų administravimo taisyklių 17 ir 18 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. paštu aiste.svazaite@sppd.lt, tel. +370 658 82154 ir (ar) edita.karpaviciene@sppd.lt, tel. +370 658 82370.

Paraiškų teikimo turinio klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.) elektroniniu paštu ir (ar) telefonu konsultuoja vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas: gintare.stankeviciene@jra.lt, tel. +370 683 63179.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse

Instrukcijas, video gidus, kaip jungtis prie SoPAS sistemos, kaip pildyti paraišką ar sąmatą rasite Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklapyje, skiltyje Projektų konkursai –> paraiškų teikimas ir projektų administravimas.

SVARBU: Gegužės mėnesį numatomos individualios ir grupinės konkursų konsultacijos, sekite naujienas. Daugiau informacijos apie tikslias datas rasite Jaunimo reikalų agentūros tinklapyje, sklityje naujienos - https://jra.lt/ .

 

Jaunimo reikalų agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos