KVIETIMAS TEIKTI SUBSIDIJŲ PARAIŠKAS NVO, NUKENTĖJUSIOMS NUO COVID–19 SUKELTŲ PASEKMIŲ (iki: 2021 gruodžio 31)

Pagalbos priemonės tikslas – padėti socialines paslaugas teikiančioms ir šiame Apraše nustatytus kriterijus atitinkančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasekmių patirtas išlaidas.

Galimi pareiškėjai – Juridinių asmenų registre NVO žymą įregistravusios (žymos įregistravimo reikalavimas netaikomas religinėms bendruomenėms ir bendrijoms) ir socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka bent vieną kriterijų, nurodytą 8.1 arba 8.2 papunktyje, ir bent vieną kriterijų, nurodytą 8.3 papunktyje:”

8.1.   veikia socialinėje srityje ir:

8.1.1.      teikia socialines paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ar įstaiga prie Ministerijos, ar Ministerijai pavaldžia biudžetine įstaiga, arba

8.1.2.      teikia socialines paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su savivaldybe ar savivaldybei pavaldžia įstaiga, arba

8.1.3.      yra licencijuota teikti socialinės globos paslaugas arba

8.1.4.      teikia socialines paslaugas savo lėšomis ir turi Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos (toliau – Nacionalinė NVO koalicija) rekomendaciją;

8.2.         teikia paslaugas / vykdo veiklas, finansuojamas pagal:

8.2.1.      Ministerijos administruojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones;

8.2.2.      Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. programą;

8.2.3.      Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2014–2020 m. programą;

8.3.         dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasekmių:

8.3.1.      patiria asmeninių apsaugos priemonių įsigijimo išlaidų arba

8.3.2.      patiria darbo užmokesčio išlaidų (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasekmių išaugus socialinių paslaugų poreikiui, darbo krūviui ar pasikeitus teikiamų paslaugų pobūdžiui) arba

8.3.3.      patiria savanoriškos veiklos organizavimo, savanorių bei darbuotojų apmokymo išlaidų (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasekmių išaugus socialinių paslaugų poreikiui ar pakitus teikiamų paslaugų pobūdžiui).

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje SOPAS

 

Pagalbos priemone galimos finansuoti veiklų sritys:

12.1. kompensuoti dėl COVID-19 pandemijos pasekmių patiriamas išlaidas (dezinfekciniam skysčiui, asmeninėms apsaugos priemonėms ir kitoms su apsauga nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susijusioms būtiniausioms priemonėms įsigyti);

12.2. padengti darbo užmokestį, jei dėl padidėjusio krūvio įdarbinamas naujas darbuotojas, ar priedą (priemoką), jei šis priedas (priemoka) darbuotojui mokamas už papildomą darbą padidėjusios rizikos sąlygomis ar dėl padidėjusio darbo krūvio, išaugus socialinių paslaugų poreikiui;

12.3. kompensuoti savanorių patirtas ir patiriamas išlaidas arba išlaidas savanoriškai veiklai organizuoti bei savanoriams ar darbuotojams apmokyti (pvz., mokymams, kaip saugiai teikti socialines paslaugas pandemijos metu).

 

Paraiškoje gauti subsidiją numatytos veiklos turi būti tiesiogiai susijusios su COVID‑19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasekmių NVO sektoriui mažinimu ir socialinių paslaugų nenutrūkstamo teikimo visuomenei užtikrinimu.

 

NVO, kurios 2020 metų arba 2019 metų pajamos yra:

9.1.   didesnės nei 1 000 (vienas tūkstantis) Eur, bet ne didesnės nei 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 500 (penki šimtai) Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur;

9.2.   didesnės nei 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1 001 (vienas tūkstantis vienas) Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;

9.3.   didesnės nei 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1 001 (vienas tūkstantis vienas) Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur.

10.    Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos