Partnerio atranka dalyvauti įgyvendinant projektą „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ (iki: 2024 gegužės 29)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2024 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V1-402 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia nevyriausybinių organizacijų arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atranką, kviesdamas tapti partneriu projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinti.

Atrankos tikslas – atrinkti vieną organizaciją, kuri teiks kokybiškas paslaugas, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“.

Projekto tikslas – gerinti Lietuvos Respublikoje esančių trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos valstybių narių) piliečių arba asmenų be pilietybės integracijos savivaldos lygmenyje procesus bei stiprinti ilgalaikę šių asmenų integracijos procesų stebėseną.

Atrankoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme pateiktą apibrėžimą, kurioms nėra taikomas ribojimas gauti valstybės biudžeto lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, arba tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, atitinkantys Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinti tvarkos apraše, patvirtintame Departamento direktoriaus 2024 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V1-402 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytus reikalavimus.

Įgyvendinant Projektą numatomos vykdyti veiklos, priemonės, teikti paslaugos:

1. darbuotojų, dirbančių su užsienio kilmės Lietuvos gyventojais, jų integracija, konsultavimas, rekomendacijų, metodinės pagalbos vykdant šių darbuotojų funkcijas teikimas;

2. mokymų apie užsieniečių integraciją savivaldybės administracijos atstovams organizavimas (mokymų turinio parengimas, mokymų organizacinė veikla);

3. mokymosi vizitų į užsienio valstybes, kurių tikslas – susipažinti su užsienio valstybių savivaldos lygmens gerąja patirtimi integruojant užsieniečius, gerosios patirties perėmimas ir sklaida, – organizavimas (mokymosi vizitų į užsienio valstybes turinio parengimas, mokymosi vizitų organizacinė veikla);

4. darbuotojų, dirbančių su užsienio kilmės Lietuvos gyventojais, jų integracija, tinklaveikos organizavimas ir koordinavimas: apskritojo stalo diskusijų, susitikimų, mokymų ar kitokio pobūdžio renginių, kuriuose būtų sudaroma galimybė keistis žiniomis, gerąja patirtimi bei stiprinti profesinius tarpusavio ryšius, organizavimas ir koordinavimas;

5. moksliškai pagrįsto instrumento (metodikos), leisiančio išmatuoti užsienio kilmės Lietuvos gyventojų subjektyvų integracijos procesų vertinimą, kurio tikslas – nustatyti užsienio kilmės Lietuvos gyventojų savijautą ir požiūrį į integracijos procesus švietimo, sveikatos, socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, politinėje ir kitose srityse – parengimas;

6. mokslinio instrumento (metodikos), nurodyto 5 punkte, išbandymas praktikoje, remiantis sukurtu produktu turi būti atliekant reprezentatyvų tyrimą bei tyrimo rezultatų analizę ir ją pristatant kaip vieną iš Projekto rezultatų

 

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. gegužės 15 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. gegužės 29 d.

 

Organizacija vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), deklaraciją (Aprašo 2 priedas) ir Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus Departamentui turi pateikti elektroniniu paštu sppd@sppd.lt, nurodant: „Paraiška Nevyriausybinių organizacijų arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“.

Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę. Ne lietuvių kalba, ne kompiuteriu užpildyta paraiška nevertinama. Tuo atveju, jei su paraiška teikiami dokumentai užpildyti kita nei lietuvių kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo ar organizacijos vadovo, ar jo įgalioto asmens parašu.

Dokumentai, susiję su atranka ir aktualūs paraiškas teikiančioms organizacijoms:

Departamento direktoriaus 2024 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V1-402 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aprašas

Aprašo 1 priedas (Paraiškos forma).

Aprašo 2 priedas (Deklaracija).

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Socialinių programų administravimo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė (tel. +370 699 02 636, el. p. zivile.sukyte@sppd.lt), jos laikinai nesant – Departamento Socialinių programų administravimo skyriaus patarėja Karolina Jankeliūnienė (tel. + 370 658 82 101, el. p. karolina.jankeliuniene@sppd.lt).

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos