Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos stiprinimas, 2019

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo pat 1995 metų įsikūrimo pradžios vykdo savo misiją stiprinti ir konsoliduoti NVO sektoriaus pajėgumus dalyvaujant viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, įgalinant piliečius ir bendruomenių lyderius dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose taip užtikrinant demokratijos ir pilietinės visuomenės plėtrą šalyje.

Šiuo projektu bus siekiama plėtoti bendradarbiavimą tarp įvairių nacionalinių skėtinių NVO, stiprinant 2014 metais sukurtos Nacionalinės NVO koalicijos veiklą, siekiant NVO sektoriaus konsolidacijos ir glaudaus bendradarbiavimo tiek tarpusavyje, tiek ir su valstybės institucijomis. Projekto metu bus užtikrintas NVO dalyvavimas ES Struktūrinių investicijų programavimo ir įgyvendinimo procesuose, NVO tarybos veikloje (tiek sudarant darbotvarkes, tiek ir vykdant tarybos veiklos plano priemones), dalyvavimo Valstybės pažangos tarybos bei Nacionalinės pažangos programos 2021-2030 m. rengimo koordinacinės komisijos veikloje, siekiant parengti programą iki 2019 m. rudens bei NVO sektoriaus situacijos analizės ir pasiūlymų teikimas valstybės institucijoms.

Projekto metu bus oficialiai įregistruota NIPC atstovaujama Nacionalinė NVO koalicija (asociacijos teisinė forma) bei sukurtas šios naujos organizacijos strateginis veiklos planas. Įgyvendinant pareiškėjo misiją – informacijos ir konsultacijų teikimą, bus užtikrintas sklandus informacijos teikimas suinteresuotiems asmenims ir plačiai visuomenei, taip pat keičiamasi gerąja patirtimi tarp kitų ES šalių-narių NVO centrų pareiškėjui pilnateisio nario teisėmis dalyvaujant pasaulio ir Europos nacionalinių asociacijų tinklo veikloje.   

Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 03.03 programos "Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra" priemonę "Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones". 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. balandžio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto vadovė

Olia Žuravliova, el.paštas olia@nisc.lt

Nuorodos