Skelbiame Ignalinos rajono savivaldybės antrojo kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-04-11 NVO tarybos posėdžio protokolu Nr. KOM-22,  skelbiame Ignalinos rajono savivaldybėje antrojo kvietimo finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-222

Daugėliškio krašto bendruomenė

Navatna žemaitiška kuokinė Aukštaitijoje

117,0 1850,00

1850,00

2.  BO-P-2024-225 Viešoji įstaiga Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai Pramogaujantys senoliai 111,0 1208,71 1208,71
3. BO-P-2024-220 Ignalinos rajono vietos veiklos grupė Mes kartu su Lietuvos kaimo bendruomenėmis! 108,5 3046,57 3046,57
4. BO-P-2024-226 Vidiškių kaimo bendruomenė Kartu galime daugiau 99,0 2270,00 2270,00
5. BO-P-2024-219 Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė Stiprūs kartu jau dvidešimt metų 98,0 1271,60 1271,60 (lėšų likučio užteko 1174,72)
                                                               VISO:  9550,00

 

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-224

Tverečiaus krašto bendruomenė

Prieigų į bendruomenės salę atnaujinimas

96,5 2922,00

2922,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.  Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR Balų vidurkis

Priežastis

1. BO-P-2024-223

VšĮ "Ažvinčių meno centras"

Orakulas 2

4130,00 23,0

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos