Komandiruotės Lietuvoje dienpinigiai

Nuo 2022 metų liepos 1 dienos pasikeitė dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų mokėjimo tvarka – dienpinigių normos didėja, nebelieka prievolės rašyti komandiruočių įsakymus, užkirsta galimybė dienpinigius mažinti daugiau nei 50 procentų.

Dienpinigiai yra tam tikros su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojui. Jos yra mokamos už kiekvieną komandiruotės dieną, nepriklausomai nuo to, ar tai yra darbo, ar poilsio diena. Tai iš esmės yra daugiau tokio kompensacinio pobūdžio išmoka, skirta darbuotojui kompensuoti didesnes išlaidas dėl to, kad jis yra ne namuose. Tai irgi reiktų atskirti, kad darbuotojas papildomai dar, be dienpinigių, gali gauti kompensaciją už transportą, už nakvynę, kokias nors keliones, papildomas išlaidas. 

Siuntimas į komandiruotę turi būti įformintas paties darbdavio pasirinkta forma, vadovo įsakymas nebėra privalomas. Bet kuriuo atveju turi būti aiškiai išreikštas sprendimas dėl siuntimo į komandiruotę priėmęs asmuo (organizacijos vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo), komandiruojamas asmuo (vardas, pavardė, pareigos), komandiruotės dienos, vieta (vietos), į kurią (kurias) komandiruojama, komandiruotės tikslas, su komandiruote susijusios išlaidos, kurias apmoka organizacija, ir komandiruotės išlaidų avansas, jeigu bus mokamas. 

Dienpinigiai už komandiruotę Lietuvoje skaičiuojami 15 EUR tarifu (vietoj anksčiau buvusių 5,70 EUR).

Dienpinigiai už 1 (vienos) dienos komandiruotę Lietuvoje gali būti nemokami, tačiau tai turi būti įtvirtinta darbo sutartyje arba darbdaviui kiekvienu konkrečiu atveju paliekama teisė papildomai tai numatyti komandiruotės įsakyme ar kitame dokumente, kuriuo įforminamas siuntimas į komandiruotę. 

GPM ir "SODROS" įmokomis neapmokestinami dienpinigiai, jeigu neviršija nustatytos normos, t.y. 15 eurų už dieną, o bendra per mėnesį darbuotojui išmokėta suma ne didesnė kaip 50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio

Pavyzdžiui, darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra 700 Eur per mėnesį. Šiuo atveju 50 procentų DU suma yra 350 Eur. Darbuotojas vyksta į 10 dienų komandiruotę Lietuvoje ir jam išmokama 150 Eur dienpinigių suma (10 d. x 15 Eur).

Visa gauta dienpinigių suma GPM neapmokestinama, kadangi gauti dienpinigiai atitinka teisės aktuose nustatytus dydžius, t. y.:

• neviršija dienpinigių Lietuvoje normos (15 Eur už kiekvieną komandiruotės dieną) bei

• bendra dienpinigių suma per mėnesį yra mažesnė nei 50 proc. darbuotojui nustatyto DU (150 Eur dienpinigių suma neviršija 350 Eur (700 Eur x 50 proc.) darbo sutartyje nustatyto DU).

DIENPINIGIAI IŠMOKAMI:

1) Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios turi būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 procentų dienpinigių avansas;
2) Likusi dalis turi būti išmokama grįžus iš komandiruotės, ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

Kada darbdavys gali mokėti mažesnius dienpinigius?

Mažesnius dienpinigius darbdavys gali mokėti tada, kai šie diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus sudarytoje kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame teisės akte. Kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame teisės akte galima nustatyti mažesnius, konkrečių dydžių, diferencijuotus pagal objektyvius kriterijus dienpinigių dydžius, tačiau jie negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Dienpinigių dydis turėtų būti aiškus ir neturėtų kelti abejonių nei darbuotojui, nei darbdaviui, t. y. darbuotojai iš anksto turėtų žinoti, kokie dienpinigiai bus mokami vykstant į konkrečią komandiruotę ir negali būti sudarytos prielaidos vienašališkam darbdavio sprendimui dėl konkretaus dienpinigių dydžio, darbuotojui vykstant į paskirtą komandiruotę, taip pat užtikrinant darbuotojų lygiateisiškumą.


Dienpinigių mokėjimas yra siejamas su padidėjusiomis darbuotojo išlaidomis, atsirandančiomis dėl išvykimo iš nuolatinės darbo vietos į komandiruotės vietą, todėl, nustatant dienpinigių mažinimo kriterijus, darbdavys turėtų atsižvelgti į dienpinigių tikslą, t.y. kriterijai turėtų būti susiję su komandiruotės sąlygomis, lemiančiomis mažesnes darbuotojo išlaidas komandiruotės metu.

Kriterijai, pagal kuriuos diferencijuojami mažesni dienpinigiai, turi būti objektyvūs ir negali būti mažinami, jeigu:

- darbuotojas neįvykdo darbo normų (pavyzdžiui, darbdavio nustatytų pristatymo terminų, kelionės maršruto);

- darbo funkcijas vykdo neekonomiškai (pavyzdžiui, didelės transporto priemonės kuro sąnaudos);

- dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo darbuotojo neįvykdytos užduoties per nustatytą terminą (pavyzdžiui, kelio remonto darbai, automobilių spūstis ir pan.);

- darbuotojas nepakluso darbdavio arba jo atstovo reikalavimams, kurie prieštarauja įstatymams;

- darbuotojas padaro darbo pareigų pažeidimą arba kelių eismo taisyklių pažeidimą.
 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksui, darbdaviui, kuris nemoka dienpinigių arba juos moka nesilaikydamas reikalavimų, gresia bauda nuo 140EUR iki 300EUR, pakartotinė bauda gali siekti net 560EUR. Be to, tikėtina, kad kilus ginčui su darbuotoju, darbdavys bus įpareigotas sumokėti ne tik nesumokėtus dienpinigius, baudas, bet dar ir delspinigius.

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Susiję straipsniai

Nuorodos