Aplinkosauginių NVO advokacijos finansavimui kvietimas bus skelbiamas sausio 30 d.

Nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla susijusi su aplinkos apsauga, jau netrukus galės teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Aplinkos projektų valdymo agentūra kvietimą šiai Klimato kaitos programos priemonei skelbs sausio 30 d. Tam skirta 0,5 mln. eurų.

Parama bus teikiama projektams, prisidedantiems prie klimato politikos formavimo ir visuomenės informavimo apie klimato kaitą. Paraiškas bus galima teikti iki kovo 31 d.

Aplinkos ministro patvirtintame Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą, tvarkos apraše numatyta, kad pareiškėjas turi būti nevyriausybinė organizacija (NVO), įsisteigusi ir veikianti ne trumpiau nei prieš 1 metus nuo įsakymo įsigaliojimo datos.

Be to, NVO turi būti įtraukta į darančių įtaką teisėkūrai sąrašą, Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (Skaidrį), atitikti apraše numatytus organizacijos arba jos darbuotojų ir ekspertų patirties ir kvalifikacijos reikalavimus. Potencialūs finansuojami projektai turi daryti poveikį teisėkūrai, susijusiai su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu žemės ūkio, transporto ir pramonės sektoriuose.

Maksimalus vieno projekto finansavimas vienai organizacijai siekia 60 tūkst. eurų, konsorciumui – 120 tūkst. eurų. Finansavimo intensyvumas 90 proc., likusius 10 proc. NVO turės padengti nuosavu piniginiu indėliu ar savanorišku darbu.

Ši Klimato kaitos programos priemonė siekia didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą, skatinant aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų advokacijos pajėgumus, vykdant aplinkosauginius projektus. Kartu taip visuomenė skatinama labiau įsitraukti į politikos formavimą, didinti politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų atskaitingumą bei teisėkūros procesų skaidrumą.

NVO, norinčios gauti paramą, turės teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai per APVIS sistemą.

 

Aplinkos ministerijos, NVO informacijos ir parmos centro informacija

Nuorodos