Viešąsias paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms – 5 mln. eurų

Stipriai išaugus nevyriausybinių organizacijų (NVO) paslaugų teikimo ir administravimo kaštams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija joms skyrė 5 mln. Eur.

„Siekiame, kad šalies gyventojai ir toliau gautų būtinas paslaugas, kad jų apimtis nesumažėtų. Šios paslaugos labai reikalingos žmonių gyvenimo kokybei užtikrinti. Viešąsias paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos  kaštai padidėjo, kviečiame teikti paraiškas subsidijai gauti. Tam skyrėme 5 mln. eurų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Subsidija skiriama toms paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurių paslaugų teikimo kaštai padidėjo daugiau kaip 15 proc. palyginti su 2021 m., dėl padidėjusių paslaugų teikimo būtinųjų prekių ir administravimo kaštų.

Nevyriausybinės organizacijos gali teikti paraiškas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir gauti papildomą iki 25 tūkst. eurų siekiančią subsidiją. Plačiau

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą informacinėje sistemoje SOPAS, adresu https://sopas.sppd.lt:8099/login.

Subsidijų gavėjai turės įsipareigoti užtikrinti numatytų viešųjų paslaugų teikimą nemažinant jų apimties.

Paraiškų atranka vyks tęstiniu būdu – subsidiją gavusių NVO sąrašas bus atnaujinamas kas savaitę. Kvietimas teikti paraiškas galioja, kol bus paskirstyta visa šiam tikslui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d.

SUBSIDIJOS DYDIS

Didžiausia galimos skirti subsidijos vertė negali būti didesnė nei 15 procentų 2022 m. teikiamų viešųjų paslaugų vertės ir negali būti didesnė kaip 25 tūkst. eurų.

KAS GALI GAUTI SUBSIDIJAS?

Pretenduoti į subsidiją gali NVO, kurios veikia socialinėje, švietimo, sporto, teisingumo ar kultūros srityje ir atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • 2022 m. teikia viešąsias paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį sudarytą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, Teisingumo ministerija ar joms pavaldžiomis įstaigomis arba teikia paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su savivaldybe ar savivaldybei pavaldžia įstaiga.
  • 2022 m. teikia viešąsias paslaugas, finansuojamas pagal SADM administruojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. programą arba Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2014–2020 m. programą.
  • Yra licencijuota arba akredituota teikti paslaugas ir 2022 m. teikia paslaugas finansuojamas valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos