NVO socalinio poveikio matavimo mokymai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekdama didinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų (toliau – NVO) kompetencijas įsitraukti į paslaugų teikimą, kviečia dalyvauti mokymuose „NVO gebėjimų stiprinimas matuojant socialinį poveikį“, kurių tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų  atstovų kompetencijas matuoti organizacijos veiklos daromą socialinį poveikį.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, suteikiant praktinių ir teorinių žinių bei vykdant individualias konsultacijas kiekvienai organizacijai, kurios atstovai dalyvauja mokymuose ir bus derinamos individualiai.

Dalyviai: NVO, veikiančios paslaugų teikimo srityje arba planuojančios teikti paslaugas.

Norėdami dalyvauti mokymuose, prašome iki 2022 10 31 dienos registruotis per šią nuorodą.

 

Mokymų programa

1) Organizacijų socialinis poveikis ir jo matavimo tikslingumas - 4 ak.val.

Socialinio poveikio formulavimas ir tikslinio socialinio poveikio raiškos sritys, įgyvendinimo pavyzdžių ir klaidų analizė. Socialinio poveikio visuomenės tikslinėms auditorijoms identifikavimas ir socialinio poveikio procesų analizė; skirtumų tarp veiklų/ paslaugų atlikimo ir ilgalaikio poveikio identifikavimas, ilgalaikio strateginio veiklos modeliavimo nauda. Perėjimo nuo socialinės atsakomybės, tvarumo ir SDG (Darnaus vystymosi tikslai) dimensijų prie įtakos visuomenės vystymuisi. De Bono metodikos pristatymas – kaip naujų požiūrių galimybė kokybiškai naujų veiklos aspektų paieškai.

Praktinės užduotys savarankiškam darbui: tikslinių poveikio grupių išskyrimas; aprašymas ir identifikacija, kaip daroma reali įtaka ir kokioms visuomenės grupėms (kokią trumpalaikiai ir ilgalaikiai siekiami veiklos rezultatai), atsižvelgiant į keliamus organizacijos tikslus ir veiklas apibrėžimas; veiklos tikslų atitikimo SDG pagrindimas; De Bono metodikos pritaikymas

2) Kiekybiniai ir kokybiniai socialinio poveikio matavimo metodai, jų analizė; 4 ak.val.

Skirtingų kiekybinių ir kokybinių metodų pristatymas, jų naudojimo tikslingumo, trūkumų ir sudėtingumo bei validumo analizė. Tolesnės rekomendacijos remiantis atliktų savarankiškų darbų ir konsultacijų analize.

Praktinės užduotys savarankiškam darbui: 2-3 skirtingų metodų praktinis pritaikymas

3) Organizacijos veiklos efektyvumo užtikrinimas, remiantis strateginiu pokyčių valdymu: strateginis veiklos planas ir pokyčių teorijos pagrindais; 4 ak.val.

Strateginio veiklos planavimo, kaip organizacijos tęstinumo ir adaptavimosi pokyčiams, metodikos ir pagrindinių sudedamųjų dalių: tikslų nustatymo, SSGG, PEST analizės ir kt. pristatymas.

Praktinės užduotys savarankiškam darbui: SSGG, PEST ir pagrindinių strateginio veiklos plano dalių parengimas.

 

4) BMG (Business model canvas) metodika ir jos pritaikomumas planuojant tikslines organizacijos veiklas; 4 ak.val. Praktinių NVO pavyzdžių naudojant Business Model Canvas metodiką pristatymas, metodikos ir kiekvienos jos dalies išsamus nagrinėjimas. Socialinio poveikio naudos gavėjo kelio modeliavimas.

Praktinės užduotys: esamos organizacijos veiklos situacijos pagal BMG parengimas ir siekiamos organizacijos veiklos situacijos modeliavimas.

 

Mokymų metodai ir jų aprašymas:

• Teorinių socialinės atsakomybės, tvarumo kriterijų ir socialinio poveikio visuomenės tikslinėms auditorijoms procesų analizė, realių NVO pavyzdžių ir situacijų analizė bei nagrinėjimas, duomenų apie socialinį poveikį rinkimo metodų apžvalga ir pritaikomumo pagal organizacijos veiklos pobūdį analizė;

• refleksija;

• Verslo modelio drobės (Business model canvas – BMG) modeliavimas;

• SSGG analizė;

• PEST analizė;

• SMART tikslų formulavimas;

• De Bono 6 krypčių kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo modelis;

• darbinių patirčių pasidalinimas ir aptarimas;

• grupinės koučingo sesijos;

• fasilitavimas, diskusijų valdymas;

• mentorystė ir savarankiškai atliekamų užduočių nagrinėjimas;

• grįžtamasis ryšys

 

Mokymų organizavimo planas, t. y. preliminarus visų mokymų programų grafikas ir susitikimų eiga:

1 mokymų diena: Organizacijų socialinis poveikis ir jo matavimo tikslingumas; SDG (Darnaus vystymosi tikslai) ir visuomenės interesas bei socialinė organizacijų atsakomybė;

2 mokymų diena: Kiekybiniai ir kokybiniai socialinio poveikio matavimo būdai, jų analizė;

3 mokymų diena: Strateginio veiklos plano sudarymo gairės ir instrumentuotė (SSGG, PEST ir kt. metodai);

4 mokymų diena: BMG (Business model canvas) modelio praktinis taikymas organizacijų veikloje didinant NVO kompetencijas.

Tarpuose tarp mokymų bus vykdomos individualios konsultacijos kiekvienai organizacijai, kurios atstovai dalyvauja mokymuose ir bus derinamos individualiai. Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Zoom platformą.

Seminaro lektorė: Lietuvos karjeros specialistų asociacijos narė, komunikacijos ir informacijos mokslų magistrė, lektorė, karjeros ir streso valdymo konsultantė, koučingo specialistė ir verslo komunikacijos ekspertė. Nuo 2000-ųjų dirba su organizacijų viešųjų ryšių, komunikacijos, plėtros, pokyčių įgyvendinimo, socialinės atsakomybės bei personalo konsultavimo ir darbdavio įvaizdžio projektais. Skaito paskaitas jaunimo organizacijoms apie psichologinį atsparumą ir asmenybės savybes, reikalingas šiandienos ir ateities organizacijoms.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos