Stiprinamas kultūros centrų vaidmuo: nuo bendruomenės įtraukimo, kultūrinio verslumo iki savivaldybių bei nevyriausybinio sektoriaus įgalinimo

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė pritarė Kultūros centrų įstatymo pakeitimo projektui ir teiks jį Seimui.

Įstatymo pakeitimais siekiama kompleksiškai peržiūrėti ir išsamiau reglamentuoti kultūros centrų sistemą, kultūros centrų teisinį statusą, tinklą, valdymą, veiklą, finansavimą, vadovų darbo santykius bei kitus su kultūros centrų veikla susijusius santykius.

„Šiuolaikiniai kultūros centrai savo veiklos pobūdžiu, kuriamomis ir teikiamomis kultūros paslaugomis yra tapę ne tik tradicijų tęstinumo, kultūrinių, edukacinių, socialinių iniciatyvų organizavimo, bet ir inovacijų erdvėmis. Naujos įstatymo nuostatos visų pirma stiprina kultūros centrų vaidmenį bei atveria platesnes galimybes kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti kultūroje, o kultūros centrams teikiant kokybiškas paslaugas, plėsti jų  įvairovę, kartu mažinant visuomenės kultūrinę atskirtį“, – teigia kultūros ministras Simonas Kairys.

Įstatymo projektu išplėstos ir naujai išdėstytos kultūros centrų funkcijos, ypatingą dėmesį skiriant istorinės atminties aktualizavimui, pilietiškumo ugdymui, vietos ir regiono kultūrinio savitumo skatinimui, kultūrinei edukacijai, tarptautiškumui ir tarpkultūriškumui, bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kultūrinio verslumo skatinimui.

Taip pat keičiasi kultūros centrų tinklo formavimo principai: atsisakoma kultūros centrų akreditavimo ir skirstymo į kategorijas. Nustatoma, kad kultūros centrų tinklą sudaro Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybių kultūros centrai ir kiti kultūros centrai, pagal sritį kultūros centrai skirstomi į daugiasričius ir specializuotus.

Įstatymo pataisos leis sustiprinti savivaldybių vaidmenį, užtikrinant ir koordinuojant kultūros centruose teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir sklaidą visoje savivaldybės teritorijoje, taip pat įgalins glaudesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybių teikiant trūkstamas kultūros paslaugas. Nustatoma galimybė kelioms savivaldybėms steigti bendrą kultūros centrą, kurio juridinis statusas būtų viešoji įstaiga.

Pataisos taip pat leis kurti palankesnes darbo sąlygas regionuose, kurie susiduria su aukštos kompetencijos ir tinkamo išsilavinimo kultūros įstaigų vadovų trūkumu, nustatant savivaldybės kultūros centrų vadovų skyrimo į pareigas antrajai kadencijai tvarką: sudaroma galimybė savivaldybių kultūros centrų vadovams dirbti dvi kadencijas iš eilės be viešo konkurso.

 

Kultūros ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos