„Europos socialinio fondo +“ (ESF+) Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) kryptis finansavimui gauti

2014-2020 m. laikotarpiu buvusi atskira Užimtumo ir Socialinių inovacijų (EaSI) programa, 2021-2027 m. laikotarpiu tampa ESF+ kryptimi, daugiausia dėmesio skirsiančia įrodymais pagrįstos politikos formavimui ir socialiniams eksperimentams, paramai darbo judumui ir nefinansinių priemonių veiklai, susijusiai su buvusia mikrofinansų ir socialinio verslumo ašimi.

Europos socialinio fondo +“ (ESF+) Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) krypčiai skirtas 762 mln. EUR biudžetas. EaSI kryptis grindžiama EaSI programa 2014–2020 m. programa, daugiausia dėmesio skiriant įrodymais grindžiamos politikos formavimui ir socialiniams eksperimentams, profesiniam judumui ir nefinansinių priemonių veiklai, susijusiai su ankstesne mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptimi, remti.

EaSI lėšomis siekiama tų pačių politikos tikslų kaip ir ESF+, o programos pagrindas – Europos socialinių teisių ramstis.

Pagrindiniai EaSI politikos prioritetai:

            1) užimtumas ir įgūdžiai,

            2) darbo rinkos ir darbo jėgos judumas,

            3) socialinė apsauga ir aktyvi įtrauktis,

            4) darbo sąlygos.

Pagal EaSI siekiama remti analitinę veiklą (tyrimus, statistinius duomenis, metodikas, klasifikatorius, mikrosimuliavimo priemones, rodiklius, paramą Europos lygmens stebėjimo centrams ir lyginamuosius standartus), kad būtų skatinamas įrodymais grindžiamos politikos formavimas užimtumo ir socialinės politikos srityse.

Pagal EaSI suinteresuotieji subjektai gali pasinaudoti tinklų kūrimo ir gebėjimų stiprinimo veikla.

Siekiant šalinti darbo rinkos trūkumus ir plėtoti integruotą ES darbo rinką, pagal ją finansuojamos tarpvalstybinės partnerystės iniciatyvos ir paslaugos pasienio regionuose, taip pat visos ES tikslinės darbo jėgos judumo programos, siekiant užpildyti laisvas darbo vietas ten, kur nustatytas darbo rinkų disbalansas.

Be to, labai svarbi programos dalis yra komunikacijos ir sklaidos veikla, visų pirma tarpusavio mokymasis keičiantis patirtimi, novatoriškais metodais, tarpusavio vertinimais ir lyginamąja analize, taip pat renginių vadovai, ataskaitos, informacinė medžiaga ir nušvietimas žiniasklaidoje.

Europos socialinio fondo agentūra LR Vyriausybės nutarimu ir Europos Komisijos pritarimu paskirta Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties (angl. European Social Fund + (ESF+) Employment and Social Innovation (EaSI) strand) kontaktiniu punktu. Kontaktinis punktas savo veiklą pradės birželio 1 dieną.

Nacionalinis kontaktinis punktas bus atsakingas už nešališkų gairių, praktinės informacijos ir pagalbos teikimą pareiškėjams, suinteresuotiems subjektams ir paramos gavėjams visais su ESF+ EaSI kryptimi susijusiais klausimais.

Kilus klausimams dėl ESF+ EaSI krypties galite kreiptis į Europos socialinio fondo agentūroje atsakingus asmenis – Dianą Naujalę, tel. 8 611 86648, el. p. diana.naujale@esf.lt  ir Jūratę Kuodytę, tel. 8 659 80939, el. p. jurate.kuodyte@esf.lt.

 

ESF, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos