NVO projektų, finansuojamų NVO fondo lėšomis, reikalavimai ir sąlygos

Nevyriausybinių organizacijų fondo taryba ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų fondo tikslą, stiprinti nevyriausybines organizacija ir skirti finansavimą jų projektams, dalinasi reikalavimais ir sąlygomis šiems projektams. 

 

Galimi pareiškėjai:

NVO, atsitinkančios žemiau nurodytus privalomus kriterijus ir ne mažiau kaip tris kitus, antroje dalyje išvardintus, kriterijus:
1. privalomi kriterijai:
1.1. vykdo veiklą ne trumpiau nei vienus metus;
1.2. Juridinių asmenų registre yra įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;
1.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais yra pateikęs metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą arba metinį pranešimą ir metinę ataskaitą;
1.4. atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį;
1.5. 2021 m. teikė savanorių koordinavimo, humanitarinės ar kitas su krizių ar ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusias pagalbos paslaugas valstybės institucijoms ar įstaigoms ar savivaldybių įstaigoms pagal bendradarbiavimo sutartį, sudarytą su valstybės institucijomis ar įstaigomis ar savivaldybių įstaigomis, arba dviejų ir daugiau NVO sudarytą bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – teikti savanorių koordinavimo, humanitarinę ar kitas su krizių ar ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusias pagalbos paslaugas, arba savanoriškos veiklos sutartį, kurioje numatyta, kad savanorio veiklos tikslas – vykdyti veiklą krizių ar ekstremaliųjų situacijų metu (ne mažiau nei 10 (dešimt) savanoriškos veiklos sutarčių, sudarytų 2021 m.), arba teikė humanitarinės ar kitas su krizių ar ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusias pagalbos paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams pagal jų pateiktus prašymus pareiškėjui, jei pareiškėjas teikia paraišką dėl NVO galimybių dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas stiprinimo;

2. Kiti kriterijai (privalomi 3 iš visų):
2.1. turi ne mažiau kaip 2 metams patvirtintą strateginį veiklos planavimo dokumentą, kuriame numatytos 2021 m. veiklos ar tikslai;
2.2. nuo 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos veiklą vykdo pasitelkdamas savanorius ir šiuo laikotarpiu yra sudaręs ne mažiau kaip 10 savanoriškos veiklos sutarčių;
2.3. nuo 2019 m. iki 2021 m. atliko išorinį veiklos ir (ar) finansinį auditą;
2.4. 2021 m. atlieka išorinį veiklos ir (ar) finansinį auditą ir turi tai patvirtinančius dokumentus (sutarties kopiją) arba paraiškoje numato išlaidas išoriniam veiklos ir (ar) finansiniam auditui atlikti;
2.5. nuo 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos dalyvavo valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje (turi dokumento, patvirtinančio dalyvavimą, ar dokumento, nurodančio tarybos, komiteto, komisijos ar darbo grupės personalinę ar atstovaujamų organizacijų sudėtį kopiją) arba raštu pateikė bent penkis pasiūlymus kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) dėl viešojo valdymo sprendimo (-ų) (turi dokumento, patvirtinančio pateiktą pasiūlymą, kopiją, kurioje turi būti nurodytas pateikto pasiūlymo tikslas, teikimo data ir registracijos numeris);
2.6. nuo 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos įgyvendino bent 2 veiklas, bendradarbiaudamas kartu su valstybės ar savivaldybės institucijomis ar įstaigomis, NVO ar pelno siekiančiais subjektais, ir turi dokumentą, patvirtinantį tokias bendradarbiavimo veiklas (bendradarbiavimo sutartį, kurioje nurodytos planuojamos įgyvendinti veiklos ir jų įgyvendinimo laikotarpis ar partnerio raštas, patvirtinantis įgyvendintas ar planuojamas įgyvendinti veiklas ir jų įgyvendinimo datas);
2.7. yra skėtinė nacionalinė NVO, kuri vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje, ir turi tai patvirtinančius dokumentus (personalinę ar organizacinę tarybos, komiteto, komisijos ar darbo grupes sudėtį patvirtinančio rašto, įsakymo, nutarimo ar potvarkio patvirtintą kopiją arba elektroninį nuorašą);
2.8. yra skėtinės nacionalinės NVO, kuri vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje, narys.

 

Tinkamos finansuoti (kompensuoti) veiklų sritys:

1. NVO institucinių gebėjimų stiprinimas:
1.1. NVO darbuotojų ir savanorių gebėjimų stiprinimas, skėtinių nacionalinių NVO narių (organizacijų atstovų) gebėjimų stiprinimas;
1.2. NVO, tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas, palaikymas ar stiprinimas;
1.3. NVO veiklai skirto finansavimo šaltinių pritraukimas;
1.4. kitos veiklos, stiprinančios NVO finansinį tvarumą, įskaitant kofinansavimą (angl. co-financing) bei NVO išorinį veiklos ir (ar) finansinį auditą;
1.5. informacijos apie NVO vykdomas veiklas sklaida;

2. NVO galimybės dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas:
2.1. NVO darbuotojų ir savanorių gebėjimų stiprinimas, skėtinių nacionalinių NVO narių (organizacijų) atstovų gebėjimų stiprinimas;
2.2. NVO, tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas, palaikymas ar stiprinimas;
2.3. kitos veiklos, kuriomis prisidedama prie dalyvavimo valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas;
2.4. informacijos apie NVO vykdomas veiklas sklaida.

Veiklos įgyvendintos nuo šių metų kovo 1 d. iki gruodžio 31 d., pateikus projektą ne vėliau nei gruodžio 15 d. 

 

Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

1.  pareiškėjo vadovo, darbuotojų ir (ar) buhalterio darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas, išlaidos;
2.  buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, jeigu šis asmuo su pareiškėju nėra sudaręs sutarties dėl buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo);
3.  ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto) išlaidos, įskaitant savanorių patiriamas išlaidas;
4.  transporto išlaikymo (degalų, tepalų, transporto priemonės nuomos be vairuotojo) ir transporto paslaugų (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietų, transporto priemonės nuomos su vairuotoju) įsigijimo išlaidos, įskaitant savanorių patiriamas išlaidas (Lietuvos Respublikoje ir užsienyje);
5.  komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje (kelionių bilietų, apgyvendinimo, dienpinigių) išlaidos, įskaitant savanorių patiriamas išlaidas;
6.  darbuotojų ir (ar) savanorių kvalifikacijos kėlimo, jų parengimo savanoriškai veiklai (projektą įgyvendinančių NVO darbuotojų, savanorių ar narių (jei projektą įgyvendina skėtinė NVO) mokymų, seminarų, skirtų kvalifikacijai kelti, organizavimo ar dalyvavimo juose) išlaidos;
7. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos (organizacinės technikos, patalpų organizacijos biurui ar renginiams) išlaidos;
8. materialiojo turto įsigijimo (organizacinės technikos ir kitų tiesiogiai su veiklos įgyvendinimu susijusių prekių) išlaidos;
9. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (tyrėjų, lektorių, teisininkų, konsultantų) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti;
10. projekto vykdytojo biuro ar projektui vykdyti naudojamų patalpų eksploatavimo (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo) išlaidos;
11. kitos aukščiau nenurodytos projektui įgyvendinti reikalingų prekių, priemonių ir (ar) inventoriaus (kanceliarinių, ūkio prekių, taip pat maisto produktų) įsigijimo išlaidos;
12. maitinimo paslaugų (pietų kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugų Lietuvos Respublikoje ir užsienyje) išlaidos;
13. apgyvendinimo paslaugų (Lietuvos Respublikoje ir užsienyje) išlaidos;
14. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugų išlaidos;
15. kitos tiesiogiai su projektu susijusių paslaugų, būtinų projektui įgyvendinti, išlaidos: mokesčiai už banko paslaugas, narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai, vertimo paslaugų, išorinio audito paslaugų išlaidos.

 

Projekte turi būti nurodoma šį informacija:

1.  duomenys apie pareiškėją (pavadinimas, juridinio asmens kodas, vadovas, kontaktiniai duomenys);
2.  projekto pavadinimas;
3. informacija apie projekto partnerius (jeigu projektas bus vykdomas su partneriais);
4. finansuotinos veiklos sritis, pagal kurią pareiškėjas teikia paraišką, numato vykdyti veiklas;
5. informacija apie projekto įgyvendinimo dalyvius;
6. trumpas projekto aprašymas (santrauka) ir tikslas;
7. projekto įgyvendinimo laikotarpis;
8. pareiškėjo deklaracija;
9. veiklų įgyvendinimo planas pagal informacinėje sistemoje pateikiamą formą;
10. prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma;
11. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų, taip pat paraiškoje pateikiamas išlaidas;
12. pareiškėjo banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;
13. pareiškėjo pateikta papildoma informacija, susijusi su paraiška.

 

Pridedamų dokumentų sąrašas:

1. ne mažiau kaip 2 metams pareiškėjo patvirtintą strateginį veiklos planavimo dokumentą, kuriame numatytos 2021 m. veiklos ar tikslai (jei yra);
2. pareiškėjo nuo 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos sudarytas ne mažiau kaip 10 savanoriškos veiklos sutarčių (jei yra);
3. pareiškėjo nuo 2019 m. iki 2021 m. atlikto išorinio veiklos ir (ar) finansinio audito dokumentus (jei yra);
4. 2021 m. atliekamo išorinio veiklos ir (ar) finansinio audito paslaugų teikimo sutartis (jei yra);
5. dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo dalyvavimą valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, ar dokumentą, nurodantį tarybos, komiteto, komisijos ar darbo grupės personalinę ar atstovaujamų organizacijų sudėtį (jei yra);
6. dokumentą, patvirtinantį kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) pateiktą pasiūlymą dėl viešojo valdymo sprendimo (-ų). Dokumente turi būti nurodytas pateikto pasiūlymo tikslas, teikimo data ir registracijos numeris) (jei yra);
7. nuo 2019 m. iki 2021 m. sudarytas bendradarbiavimo sutartis, kuriose nurodytos planuojamos įgyvendinti veiklos ir jų įgyvendinimo laikotarpis, partnerio raštas, patvirtinantis įgyvendintas veiklas ir jų įgyvendinimo datas (jei yra);
8. pareiškėjo vienijamas organizacijas, jei pareiškėjas yra skėtinė nacionalinė NVO ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje (jei yra);
9. viešai paskelbtos pareiškėjo (netaikoma religinėms bendruomenėms ir bendrijoms) 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitos kopiją (pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);
10. dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo narystę skėtinėje NVO, kuri vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje (jei yra);
11. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, kopijas.

Papildoma informacija bus paskelbta netrukus.

Kviečiame registruotis į š.m. spalio 28 d. 9.00 val. vyksiančią viešą konsultaciją dėl projekto pateikimo: Registracija.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos