Prasidėjo pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių subsidijų teikimas

Pagalbos priemonės tikslas – padėti socialines paslaugas teikiančioms ir Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės apraše (toliau – Aprašas) nustatytus kriterijus atitinkančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas.

Galimi pareiškėjai – socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka bent vieną kriterijų nurodytą Aprašo 9.1 arba 9.2 papunktyje ir bent vieną kriterijų nurodytą 9.3 papunktyje.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2020 m. birželio 5 d.

Galimos skirti subsidijos dydis:
- NVO, kurios praėjusių metų biudžetas yra: didesnis nei 1 000 Eur, bet ne daugiau nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 500 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 1 000 Eur.
- didesnis nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1001 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 5 000 Eur.

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 eur.

 

Daugiau informacijos rasite čia

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos