Aktuali informacija toms NVO, kurios vis dar yra perkančiosios organizacijos

Kalbame apie tai daug metų ir norime dar kartą akcentuoti, jog <tikrosios> NVO nėra laikomos perkančiosiomis organizacijomis (PO).

Be abejo, kiekvienu konkrečiu atveju sprendimą dėl PO statuso priima pats ūkio subjektas, kuriam geriausiai yra žinomos visos teisinės ir faktinės aplinkybės, galinčios turėti įtakos perkančiosios organizacijos statuso įgijimui, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 25 d.

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo ir NVO priskyrimo prie neperkančiųjų organizacijų (NPO) skaitykite čia

O dabar apie naujoves nuo 2020-01-01: įsigalioja nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ).

✅Pagal VPIDĮ 4 straipsnio 3.8 punktą šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taikomos - perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovams, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams, perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams (toliau – pirkimo iniciatorius);


✅Pagal VPIDĮ 6 straipsnio 2.1 punktą deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti:
1) dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos.

Todėl tos NVO, kurios laiko save PO, nepamirškite laiku deklaruoti viešųjų ir privačiųjų interesų. Tai susiję su tais asmenimis, kurie atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą.

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos