Jaunimo ir sporto reikalų komisija aptarė Sporto rėmimo fondo veiklą

Jaunimo ir sporto reikalų komisija rugsėjo 11 d. posėdyje aptarė Sporto rėmimo fondo veiklą, domėjosi fondo veikloje kylančiomis problemomis.

Posėdyje dalyvavę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo bei VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai informavo apie šiais metais gautas paraiškas, jų vertinimo rezultatus, Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymą ir finansuojamus projektus.

2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti buvo pateikta 1394 paraiškos, iš kurių vertinimo kriterijus atitiko 1205 paraiškos. Didžiausia dalis paraiškų nukreipta į sporto projektus, susijusius su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, taip pat fizinio aktyvumo veiklomis. Iki šios dienos finansavimas paskirtas 247 sporto projektams, bendrai per 8,4 mln. eurų sumai. 2019 m. Sporto rėmimo fondo biudžetas – 13 184 tūks. eurų.

Didžiausio komisijos susidomėjimo sulaukė jau tradiciniais tapę ne vienerius metus vykdomi ir šiais metais Sporto rėmimo fondo lėšų negavę, taip pat Sporto projektų komisijos pervertinimui siūlytini 73 sporto projektai.

Posėdyje įvardintos su Sporto projektų komisijos sudarymu, paraiškų vertinimu ir paraiškų teikėjų informavimu susijusios problemos.

Komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas pasidžiaugė, kad įsigaliojus naujos redakcijos Sporto įstatymui Sporto rėmimo fondo lėšos kasmet didėja. K. Smirnovas tikisi, kad po fondo lėšų paskirstymo paaiškėjusios spragos greitu laiku bus ištaisytos ir siūlo visiems suinteresuotiesiems bendromis jėgomis ieškoti problemų sprendimo būdų.

Pagal šių metų sausio 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Sporto įstatymą, valstybės biudžeto lėšos sporto projektams įgyvendinti skirstomos per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotas Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra. Paraiškos pirmą kartą buvo teikiamos per elektroninę sistemą, o jų vertinimą sudarė du etapai: paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimas ir paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimas. Paraiškas šiemet vertino viešo konkurso būdu atrinkti ekspertai, kurių vertinimus dar peržiūrėjo Sporto projektų komisija, teikianti savo siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl konkrečių projektų finansavimo. Sporto komisiją sudaro devyni sporto organizacijų ir valstybės bei savivaldybės institucijų deleguoti atstovai.

Daugiau informacijos - https://www.smpf.lt/lt/administruojamos-programos/sporto-programos/

 

LR Seimo kanceliarijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos