Nevyriausybinio sektoriaus stiprinimui – įstatymų pakeitimai ir NVO fondas

Trečiadienį Vyriausybė pritarė siūlymui tobulinti nevyriausybinių organizacijų veiklos teisinį reguliavimą. Numatomais pakeitimais siekiama sustiprinti NVO sektorių ir sudaryti sąlygas įkurti NVO fondą. Įgyvendinus šiuos pakeitimus, bus įmanoma aiškiai ir tiksliai apskaičiuoti, kiek juridinių asmenų, turinčių nevyriausybinės organizacijos statusą, veikia šalyje, kiek finansavimo iš biudžeto lėšų joms tenka, ir efektyviau paskirstyti valstybės išteklius pilietinės visuomenės stiprinimui.

Kas keičiasi?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuoja šiuos Nevyriausybinių organizacijų plėtros, Asociacijų bei Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimus:

  • Patikslinama nevyriausybinės organizacijos sąvoka, nurodant, kad nevyriausybinės organizacijos yra nepriklausomos nuo valstybės ir savivaldybių institucijų bei jų įstaigų valdymo ir yra įsteigtos savanoriškumo pagrindu. Taip pat apibrėžiama papildoma nuostata, kuria siekiama atriboti kitus ne pelno siekiančius juridinius asmenis, pavyzdžiui, turto valdymo pagrindu įsteigtas organizacijas, nuo pilietinės visuomenės organizacijų.
  • Numatoma nevyriausybinės organizacijos statuso registravimo galimybė Juridinių registrų centre – juridiniai asmenys galės kreiptis į registro tvarkytoją dėl nevyriausybinės organizacijos statuso įregistravimo. Toks statusas bus įregistruojamas organizacijoms, kurios atitinka nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą ir veikia skaidriai, tai yra laiku pateikia Juridinių asmenų registrui veiklos ir finansines ataskaitas. 
  • Tobulinamas Nacionalinės NVO tarybos ir savivaldybių NVO tarybų reglamentavimas, siekiant efektyvinti šių svarbių patariamųjų institucijų veiklą.
  • Apibrėžiama NVO teisė gauti valstybės ar savivaldybių finansavimą veiklai stiprinti, tiksliniams veiklos projektams, gebėjimų, kurių reikia viešosioms paslaugoms teikti, stiprinimo projektams.
  • Numatoma įkurti NVO fondą, kurio veikla bus skirta užtikrinti NVO institucinių gebėjimų stiprinimą.
  • Numatoma galimybė skirstyti NVO į viešosios ir grupinės naudos organizacijas, siekiant sudaryti palankesnes galimybes toms NVO, kurios teikia naudą platesnei visuomenės daliai.

 

Bus kuriamas NVO fondas

 Siekiant įgyvendinti Vyriausybės programą, kurioje numatytas pilietinės visuomenės stiprinimas įsteigiant NVO fondą, teikiamu įstatymo pakeitimu numatoma, kad Fonde kaupiamos lėšos bus paskirstytos konkurso būdu nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikai įgyvendinti ir kitoms Fondo nuostatuose numatytoms veikloms finansuoti.

Fondą administruos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o sprendimus dėl strateginių programų krypčių ir lėšų paskirstymo priims Fondo taryba, kurios institucinę sudėtį tvirtins Vyriausybė, o personalinę – socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Vertinant šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamas nevyriausybinių organizacijų stiprinimo programas bei kitų subjektų, konkursų būdu teikiančių finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, duomenis, skaičiuojama, kad instituciniam nevyriausybinių organizacijų stiprinimui, tai yra, NVO fondui įsteigti ir jo veiklai užtikrinti reikės 3–5 mln. eurų per metus.

 

Siekiama daugiau skaidrumo ir aiškumo

Šiuo metu preliminariai skaičiuojama, kad Lietuvoje yra registruota daugiau nei 35 tūkst. įvairių ne pelno siekiančių subjektų. Tačiau nėra duomenų, kiek iš jų laikytini nevyriausybinėmis organizacijomis ir iš tiesų yra pilietinės visuomenės atstovai. Todėl patikslinus dabartinį NVO apibrėžimą bei sukūrus NVO duomenų bazę, tiek visuomenei, tiek ir atsakingoms valstybės institucijoms ši duomenų bazė taps patikimu įrankiu pasitikrinti informaciją, ar atitinkama organizacija skaidriai veikia pagal NVO įstatymą.

 

Su visa informacine medžiaga galite susipažinti čia (20 klausimas) - http://lrv.lt/…/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-…
#NIPC

Nuorodos