Projektas ,,Baltarusijos pilietinės visuomenės įgalinimas socialinių problemų sprendimu“ Nr. Europe AID⁄127989⁄L⁄ACT⁄BY

Projekto tikslas – skatinti Baltarusijos pilietinių iniciatyvų ir nevyriausybinių organizacijų plėtrą, užtikrint darnią socialinę raidą šalyje.


Specifiniai projekto uždaviniai:

  • Paskatinti Baltarusijos pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti socialinės politikos formavime ir plėtroje, stiprinant vietos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą;
  • Inicijuoti Baltarusijos NVO, vietos bendruomenių ir savivaldos institucijų bei suinteresuotų pusių bendradarbiavimo tinklo sukūrimą;
  • Įgalinti Baltarusijos NVO dalyvauti politikos formavimo ir įgyvendinimo procese bei dialogo vystyme;
  • Sukurti bendradarbiavimo tinklus tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos NVO.

Ypatingas dėmesys akcentuojamas skurdo mažinimo ir socialinės atskirties srityje, siekiant įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių prisidėti prie Europos kovos su skurdu metų prioritetų, perteikiant Europos Sąjungos Atvirojo koordinavimo metodą bei skurdo mažinimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Baltarusijoje.

Projekto laikotarpis: 2010 m. liepa – 2012 m. birželis


Kontaktai:
Projekto vadovė Olia Žuravliova Surdokienė, el. p. olia@nisc.lt

Nuorodos