Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas, 2018

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo pat 1995 metų įsikūrimo pradžios, vykdo savo misiją stiprinti ir konsoliduoti NVO sektoriaus pajėgumus dalyvaujant viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, įgalinant piliečius ir bendruomenių lyderius dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose taip užtikrinant demokratijos ir pilietinės visuomenės plėtrą šalyje.

Šiuo projektu bus siekiama plėtoti bendradarbiavimą tarp įvairių nacionalinių skėtinių NVO, stiprinant 2014 metais sukurtos Nacionalinės NVO koalicijos veiklą, siekiant NVO sektoriaus konsolidacijos ir glaudaus bendradarbiavimo tiek tarpusavyje, tiek ir su valstybės institucijomis. Projekto metu bus užtikrintas NVO dalyvavimas ES Struktūrinių investicijų programavimo ir įgyvendinimo procesuose, NVO tarybos veikloje (tiek sudarant darbotvarkes, tiek ir vykdant tarybos veiklos plano priemones), NVO sektoriaus situacijos analizės ir pasiūlymų teikimas valstybės institucijoms.

Projektas prisidės prie LR Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. Nr. 171 priimtos Viešojo valdymo tobulinimo programos 2012-2020 įgyvendinimo, LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015 priimtos valstybės pažangos strategijos “Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030”” įgyvendinimo.

Taip pat projektas tiesiogiai prisidės ir prie LR Vyriausybės programos priemonių plano, patvirtinto 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167 įgyvendinimo. 

Projekto ilgalaikis tikslas – stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jų dalyvavimą centrinės valdžios valdymo institucijų sprendimų priėmimo procesuose, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo bei ilgalaikių Lietuvos strategijų (pvz. Lietuvos strategija 2030; Nacionalinė pažangos programa 2014-2020; Viešojo valdymo tobulinimo programa 2012-2020 ir kt.) įgyvendinimą.

 

Trumpalaikiai tikslai:

  • Stiprinti Nacionalinės NVO koalicijos veiklą, skatinant NVO partnerystę, bendradarbiavimą ir tarpusavio komunikaciją;
  • Plėtoti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimą, stiprinant savivaldybių NVO tarybų veiklą ir skatinant savivaldybes gerinti viešųjų paslaugų teikimo procesus, įtraukiant NVO;
  • Stebėti ir tobulinti NVO sektoriaus mokestinę bei teisinę aplinką, vykdant valstybės institucijų priemonių ir programų stebėseną ir vertinimą bei teikiant siūlymus. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018m. rugsėjo mėn. - 2018m. gruodžio mėn. 

Projekto vadovė

Olia Surdokienė, el.paštas olia@nisc.lt  

 

Projektas finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Nuorodos