Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Projekto ilgalaikis tikslas – stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jų dalyvavimą centrinės valdžios valdymo institucijų sprendimų priėmimo procesuose, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo bei ilgalaikių Lietuvos strategijų (pvz. Lietuvos strategija 2030; Nacionalinė pažangos programa 2014-2020; Viešojo valdymo tobulinimo programa 2012-2020 ir kt.) įgyvendinimą

Trumpalaikiai tikslai:

 • Stiprinti Nacionalinės NVO koalicijos veiklą;
 • Plėtoti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimą;
 • Stebėti ir tobulinti NVO sektoriaus mokestinę bei teisinę aplinką;

Uždaviniai:

 • Parengti koalicijos strateginį planą;
 • Sukurti ir įgyvendinti koalicijos vidinės ir išorinės komunikacijos planą;
 • Surengti nacionalinius NVO forumus ir viešus rengininius;
 • Parengti viešųjų paslaugų perdavimo NVO sektoriui metodiką;
 • Surengti mokymus savivaldybių tarybų nariams, administracijos darbuotojams ir NVO atstovams bei konsultuoti savivaldybes viešųjų paslaugų perdavimo klausimais;
 • Parengti su NVO sektoriumi susijusių teisės aktų pakeitimo projektus;
 • Rengti reguliarius pasitarimus su ministerijų atstovais ir LRS nariais;
 • Teikti informaciją, konsultacijas ir teisinę – metodinę pagalbą visuomenei ir NVO.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo pat 1995 metų įsikūrimo pradžios vykdo savo misiją stiprinti ir konsoliduoti NVO sektoriaus pajėgumus dalyvaujant viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, įgalinant piliečius ir bendruomenių lyderius dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose taip užtikrinant demokratijos ir pilietinės visuomenės plėtrą šalyje.

Šiuo projektu siekiama plėtoti bendradarbiavimą tarp įvairių nacionalinių skėtinių NVO, stiprinant 2014 metais suburtos Nacionalinės NVO koalicijos veiklą, siekiant NVO sektoriaus konsolidacijos ir glaudaus bendradarbiavimo tiek tarpusavyje, tiek ir su valstybės institucijomis. Projekto metu buvo užtikrintas NVO dalyvavimas ES Struktūrinių investicijų programavimo ir įgyvendinimo procesuose, NVO tarybos veikloje (tiek sudarant darbotvarkes, tiek ir vykdant tarybos veiklos plano priemones), NVO sektoriaus situacijos analizės ir pasiūlymų teikimas valstybės institucijoms.

Projekto metu taip pat buvo parengtas (atnaujintas) pareiškėjo organizacijos bei Nacionalinės NVO koalicijos strateginis veiklos planas, kuris užtikrins ne tik naujų veiklos krypčių nustatymą, bet ir suformuos galimų finansinių šaltinių diversifikavimą, stiprinant organizacijos veiklą ateityje. Įgyvendinant pareiškėjo misiją – informacijos ir konsultacijų teikimą, bus užtikrintas sklandus informacijos teikimas suinteresuotiems asmenims ir plačiai visuomenei, taip pat keičiamasi gerąja patirtimi tarp kitų ES šalių-narių NVO centrų pareiškėjui pilnateisio nario teisėmis dalyvaujant pasaulio ir Europos nacionalinių asociacijų tinklo veikloje.   

 

Projektas finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto trukmė - 2017.08.25 -2017.12.31.

Projekto vadovė Olia Surdokienė, el.paštas olia@nisc.lt  

Nuorodos