Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos stiprinimas, 2020

Projekto ilgalaikis tikslas – stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jų dalyvavimą centrinės valdžios valdymo institucijų sprendimų priėmimo procesuose, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo bei ilgalaikių Lietuvos strategijų (pvz. Lietuvos strategija „LT2030“; Nacionalinė pažangos programa 2014-2020 ir naujai kuriama NPP 2021-2030; Viešojo valdymo tobulinimo programa 2012-2020 ir kt.) įgyvendinimą.

Trumpalaikiai tikslai:

• Stiprinti Nacionalinės NVO koalicijos veiklą, skatinant NVO partnerystę, bendradarbiavimą ir tarpusavio komunikaciją;

• Plėtoti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimą, stiprinant savivaldybių NVO tarybų veiklą ir skatinant savivaldybes gerinti viešųjų paslaugų teikimo procesus, įtraukiant NVO;

•Stebėti ir tobulinti NVO sektoriaus mokestinę bei teisinę aplinką, vykdant valstybės institucijų priemonių ir programų stebėseną ir vertinimą bei teikiant siūlymus;

Uždaviniai:

•Parengti naujai įregistruotos Nacionalinės NVO koalicijos (kaip atskiro juridinio asmens – asociacijos) veiklos rekvizitus (logotipas, internetinis puslapis, komunikacijos priemonės)

•Sukurti priemones bei įrankius koalicijos vidinės ir išorinės komunikacijos plano įgyvendinimui

•Surengti nacionalinį NVO forumą;

•Atnaujinti viešųjų paslaugų perdavimo NVO sektoriui metodiką ir ją pritaikyti, surenkant savivaldybių ir nacionalinės valdžios institucijų biudžetų duomenis už 2019 ir 2020 metus bei paskelbti visus surinktus duomenis viešai;

•Tarp Nacionalinės NVO koalicijos narių ir jų narių tęsti 2018 metais pasaulio NVO asociacijos CIVICUS parengtą ir patvirtintą (o NIPC 2018 metais į lietuvių kalbą išverstą ir adaptuotą) Tarptautinio atskaitomybės standarto (Global Accountability Standard) diegimą(si)

•Surengti mokymus NVO koalicijos nariams komunikacijos ir advokacijos tematikomis;

•Konsultuoti savivaldybes viešųjų paslaugų perdavimo klausimais, atlikti bent 3 savivaldybių išsamią viešų paslaugų teikimo analizę. Parengti bendras rekomendacijas visoms savivaldybėms, jas suderinus su Lietuvos savivaldybių asociacija;

•Parengti su NVO sektoriumi susijusių teisės aktų pakeitimo projektus;

•Rengti reguliarius pasitarimus su ministerijų atstovais ir LRS nariais;

•Teikti informaciją, konsultacijas ir teisinę – metodinę pagalbą Nacionalinės NVO koalicijos nariams, kitoms NVO ir visuomenei.

 

Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 03.03 programos "Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra" priemonę "Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones". 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto vadovė

Olia Žuravliova, el.paštas olia@nisc.lt

Nuorodos