Gero valdymo principų diegimas viešajame sektoriuje, 2019-2021

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo pat 1995 metų įsikūrimo pradžios vykdo savo misiją stiprinti ir konsoliduoti NVO sektoriaus pajėgumus dalyvaujant viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, įgalinant piliečius dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose taip užtikrinant demokratijos ir pilietinės visuomenės plėtrą šalyje.

 

Projekto ilgalaikis tikslas – stiprinti NVO sektoriaus konsolidavimo procesus bei jų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, užtikrinant tinkamą NVO plėtros įstatymo bei ilgalaikių Lietuvos strategijų (pvz. Lietuvos strategija 2030; Nacionalinė pažangos programa 2014-2020; Viešojo valdymo tobulinimo programa 2012-2020 ir kt.) įgyvendinimą.

 

Uždaviniai:

• Stiprinti Nacionalinės NVO koalicijos narių veiklą, skatinant NVO partnerystę, bendradarbiavimą,  tarpusavio komunikaciją, užtikrinant NVO veiklos skaidrumą bei atskaitomybę visuomenei;

• Plėtoti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimą, stiprinant savivaldybių NVO tarybų veiklą ir skatinant savivaldybes gerinti viešųjų paslaugų teikimo procesus, įtraukiant NVO į dalyvavimą viešajame valdyme;

• Stebėti ir tobulinti NVO sektoriaus teisinę aplinką, vykdant valstybės institucijų sprendimų priėmimo procesų stebėseną ir poveikio vertinimą bei teikti siūlymus jų tobulinimui;

 

Šiuo projektu bus siekiama plėtoti bendradarbiavimą tarp įvairių nacionalinių ir skėtinių NVO, diegiant gero valdymo principus, stiprinant 2014 metais sukurtos Nacionalinės NVO koalicijos veiklą, siekiant NVO sektoriaus konsolidacijos ir glaudaus bendradarbiavimo tiek tarpusavyje, tiek ir su valstybės institucijomis, siekiant padidinti NVO dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę. Projekto metu bus užtikrintas NVO dalyvavimas viešojo valdymo sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose ir pasiūlymų teikimas valstybės ir/ar savivaldybių institucijoms.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. sausio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.

 

Projekto vadovė

Olia Surdokienė, el. paštas olia@nisc.lt 

 

Projektas finansuojamas LR vidaus reikalų ministerijos.

Nuorodos