Apie mus

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras" (NIPC) buvo įregistruotas Teisingumo ministerijoje 1995 metų gruodžio 4 d. 


NIPC VIZIJA - NIPC pagrindinė institucija šalyje, siekianti užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą; analitinis institutas, kurio analizės ir pasiūlymais yra remiamasi priimant sprendimus dėl socialinės ekonomikos ir jos vystymo, aktyviai dalyvaujantis teisėkūros procesuose.  

NIPC MISIJA - analizuoti NVO sektoriaus situaciją šalyje, rengti bei teikti sprendimų priėmėjams ir visuomenei išvadas bei pasiūlymus dėl NVO sektoriaus plėtros, NVO stiprinimo, skaidrumo, vykdyti advokaciją bei atstovauti sektoriaus interesams Lietuvoje ir užsienyje


NIPC STRATEGINIAI TIKSLAI 2023-2026:

 • Vykdyti aktyvią NVO sektoriaus stebėseną, teikti išvadas bei rekomendacijas dėl NVO teisinės ir mokestinės aplinkos, viešinti NVO aktualijas (www.3sektorius.ltwww.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras)

 • Socialinės integracijos į NVO darbo rinką ir savanorystę skatinimas

 • Stiprinti NVO tarybas Lietuvos savivaldybėse, diegiant gero valdymo principus ir teikiant vietos situacijos analizes bei rekomendacijas

 • Analizuoti viešųjų paslaugų (kultūra, švietimas, sportas, socialinės ir kitos) politikos formavimo, administravimo ir jų teikimo situaciją nacionaliniu mastu ir kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje 

 • Analizuoti ir vykdyti apskaičiavimą kiek socialinės ekonomikos dalyviai (nevyriausybinės organizacijos, socialiniai verslai, savanoriai) sukuria indėlio į bendrą šalies bendrąjį vidaus produktą  

 • Organizuoti mokymus, konferencijas, forumus (Nacionalinį, regioninius) ir kitus renginius NVO stiprinimo klausimais  


NIPC darbo principai

 • Mums yra svarbi kiekviena NVO
 • Tik bendradarbiaudami kartu galime pasiekti gerų rezultatų sektoriui
 • Mums yra svarbu aiškūs tikslai ir prasmingi rezultatai, suteikiantis pridėtinės vertės sektoriui
 • Mūsų organizacijos ateities sėkmė priklauso nuo šiandieninės veiklos skaidrumo ir atskaitomybės


NIPC įsipareigojimai

 • NIPC įsipareigoja būti partneriu, o ne konkurentu bet kuriai nevyriausybinei organizacijai
 • NIPC įsipareigoja veikti vardan sektoriaus stiprinimo, nevengdamas bendradarbiavimo su valstybiniu ir verslo sektoriais
 • NIPC įsipareigoja išlikti nepriklausomu nuo rėmėjų bei politikų ir išlikti lojaliu NVO sektoriui
 • NIPC įsipareigoja būti bešališku atstovu nevyriausybinėms organizacijoms derinant ar atstovaujant jų interesus
 • NIPC veiklą vykdo vadovaujantis Visuotiniu standartu NVO atskaitomybei užtikrinti 

 

NIPC yra šių tarptautinių organizacijų narys:

 

Nuorodos