Paramos statistika

2013 m. Lietuvoje buvo suteikta 378,5 mln. litų (109,6 mln. EUR) paramos – tai 10,4 procento daugiau nei 2012 m., remdamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos juridiniai asmenys suteikė 277,6 mln. litų (18,4 mln. EUR), arba 73,4 procento visos suteiktos paramos, užsienio šalių juridiniai asmenys – 63,7 mln. litų (80,4 mln. EUR), arba 16,8 procento, Lietuvos ir užsienio šalių anoniminiai teikėjai bei fiziniai asmenys – 37,2 mln. litų (10,8 mln. EUR), arba 9,8 procento, paramos.

2012 ir 2013 m. didžiausią dalį – atitinkamai 74,2 ir 70,4 procento – paramos teikėjai skyrė ne pelno institucijoms, teikiančioms paslaugas namų ūkiams. Valdžios sektoriui teko 21,9 procento visos 2013 m. suteiktos paramos (2012 m. – 16,9 proc.).

2013 m., kaip ir 2012 m., didžiausią suteiktos paramos dalį – 75 procentus – sudarė parama piniginėmis lėšomis (2012 m. – 80,6 proc.). Parama materialinėmis vertybėmis sudarė 17,8 procento (2012 m. – 23,4 proc.), o paslaugos sudarė mažiausią paramos dalį – 1,6 procento (2012 m. – tiek pat).

Daugiausia paramos 2013 m. suteikė įmonės, turinčios 250 ir daugiau darbuotojų – 88,6 mln. litų (25,7 mln. EUR), arba 31,9 procento visos šalies juridinių asmenų suteiktos paramos. Įmonės, turinčios 10–49 darbuotojus, suteikė 79 mln. litų (22,9 mln. EUR), arba 28,5 procento, turinčios 50–249 darbuotojus – 65,1 mln. litų (18,8 mln. EUR), arba 23,4 procento, turinčios 0–9 darbuotojus – 44,9 mln. litų (13 mln. EUR), arba 16,2 procento, paramos.

Vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis 2013 m., palyginti su 2012 m., padidėjo 11,8 procento ir sudarė 34,1 tūkst. litų, arba 9,9 tūkst. EUR (2012 m. – 30,5 tūkst. Lt, arba 8,8 tūkst. EUR). Didžiausias vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis 2013 m. buvo 250 ir daugiau darbuotojų turinčių įmonių grupėje – 318,6 tūkst. litų (92,3 tūkst. EUR), mažiausias – 0–9 darbuotojus turinčių įmonių grupėje – 13,5 tūkst. litų (3,9 tūkst. EUR).

2012 ir 2013 m. daugiausia paramos suteikė didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės – atitinkamai 87,5 ir 94,2 mln. litų (25,3 ir 27,3 mln. EUR), arba 35,1 ir 33,9 procento visos šalies juridinių asmenų atitinkamais metais suteiktos paramos. Antroje vietoje pagal suteiktos paramos dydį buvo apdirbamosios gamybos įmonės, suteikusios atitinkamai 38,7 ir 57,3 mln. litų (11,2 ir 16,6 mln. EUR), arba 15,5 ir 20,6 procento paramos. Didžiausias vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis 2013 m. buvo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo įmonių grupėje ir siekė 153 tūkst. litų, arba 44,3 tūkst. EUR (2012 m. – 179,2 tūkst. Lt, arba 51,9 tūkst. EUR), ir, palyginti su 2012 m., jis sumažėjo 14,6 procento.

Daugiausia paramos 2013 m., kaip ir 2012 m., suteikė Vilniaus apskrities juridiniai asmenys – atitinkamai 142,3 ir 133,6 mln. litų (41,2 ir 38,7 mln. EUR), arba 51,3 ir 53,5 procento. Kauno apskrities juridiniai asmenys suteikė 26,5 procento visos 2013 m. juridinių asmenų suteiktos paramos (2012 m. –21,7 proc.). 2013 m. Vilniaus apskrityje daugiausia paramos suteikė prekybos (43 proc. visos šios apskrities įmonių suteiktos paramos), o Kauno apskrityje – apdirbamosios gamybos įmonės (40 proc.). Didžiausias vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis buvo Vilniaus apskrityje ir 2013 m. jis siekė 44,8 tūkst. litų, arba 13 tūkst. EUR (2012 m. – 41,5 tūkst. Lt, arba 12 tūkst. EUR).

2013 m., kaip ir 2012 m., didžioji paramos dalis (2013 m. – 38,9 proc., 2012 m. – 35,8 proc.) buvo skirta sportui remti ir, palyginti su 2012 m., ji padidėjo 3,1 procentinio punkto. Pagrindiniai šios srities rėmėjai – Lietuvos juridiniai asmenys (2012 m. jie skyrė 93 proc. visos atitinkamais metais sportui skirtos paramos, 2013 m. – 93,5 proc.). Antroje vietoje – parama socialinei globai ir rūpybai, kuriai 2013 m. rėmėjai skyrė 13,7 procentų visos paramos. Trečioje vietoje – parama kultūrai (9,8 procentų visos paramos).

 

 

Paramos pokyčiai 2011–2013 m.

Paramos teikėjai

Suteikta, iš viso

iš to skaičiaus

materialinės vertybės

piniginės lėšos

paslaugos

tūkst. Lt

pokytis1

tūkst. Lt

pokytis1

tūkst. Lt

pokytis1

tūkst. Lt

pokytis1

2011 m., iš viso

366 024,2

10,1

80 799,7

34,0

279 765,6

5,1

5 458,9

−9,5

užsienio šalių juridiniai asmenys

68 536,1

−1,7

25 664,3

54,3

42 458,7

−18,6

413,1

−56,7

Lietuvos juridiniai asmenys

265 907,4

14,9

51 160,5

27,2

209 783,6

12,6

4 963,3

3,5

anoniminiai teikėjai ir fiziniai
asmenys

31 580,7

0,7

3 974,9

15,0

27 523,3

−0,4

82,5

−70,8

2012 m., iš viso

342 696,0

–6,4

61 120,6

–24,4

276 088,5

–1,3

5 486,9

0,5

užsienio šalių juridiniai asmenys

59 590,1

–13,1

15 201,4

–40,8

44 341,3

4,4

47,4

–88,5

Lietuvos juridiniai asmenys

249 543,0

–6,2

41 602,9

–18,7

202 694,8

–3,4

5 245,3

5,7

anoniminiai teikėjai ir fiziniai
asmenys

33 562,9

6,3

4 316,3

8,6

29 052,4

5,6

194,2

2,4 k.

2013 m., iš viso

378 453,4

10,4

88 762,0

45,2

283 731,0

2,8

5 960,4

8,6

užsienio šalių juridiniai asmenys

63 697,5

6,9

19 643,5

29,2

43 887,6

–1,0

166,4

3,5 k.

Lietuvos juridiniai asmenys

277 563,6

11,2

64 938,6

56,1

207 054,7

2,2

5 570,3

6,2

anoniminiai teikėjai ir fiziniai
asmenys

37 192,3

10,8

4 179,9

–3,2

32 788,7

12,9

223,7

15,2

 

 

1 pav. Vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis pagal ekonominės veiklos rūšis
Tūkst. litų

 

2 pav. Pagrindinės paramos teikimo sritys
Procentais

 

3 pav. Gauta parama iš Lietuvos juridinių asmenų pagal pagrindines paramos teikimo sritis 2013 m.
Gauta parama atitinkamoje apskrityje – 100 procentų

 

 Daugiau informacijos šia tema rasite Statistikos departamento Rodiklių duomenų bazėje.

 

TEIKTA PARAMA PAGAL METUS Gauta, iš viso
Iš to skaičiaus
Piniginės lėšos Materialinės vertybės Paslaugos
tūkst. Lt %* tūkst. Lt %* tūkst. Lt %* tūkst. Lt %*
2011 m., iš viso 362.396,3
9,0
273.601,8
2,8
83.613,0 38,6 5.181,5 -14,1
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 67.034,9 -3,9 40.987,4 -21,4 25.636,3 54,2 411,2 -56,9
Iš Lietuvos juridinių asmenų 264.073,8 14,2 207.128,9 11,2 52.257,1 29,9 4.687,8 -2,3
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 31.287,6 -0,3 25.485,5 -7,8 5.719,6 65,4 82,5 -70,8
2010 m., iš viso 332.445,0
6,9
266.009,6
7,5
60.312,8
3,7 6.032,6
18,0
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 69.739,2 20,5 52.155,4 21,6 16.630,7 13,5 953,1 2,7k.
Iš Lietuvos juridinių asmenų 231.329,8 4,2 186.308,6 4,0 40.224,3 5,3 4.796,9 5,5
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 31,376,0 1,3 27.635,6 8,7 3.457,8 -35,2 282,6 30,1
2009 m., iš viso 310.845,0
-22,4
247.546,4 -23,9 58.185,2 -15,0 5.113,4 -22,4
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 57.898,7 4,9 42.897,6 -7,3 14.651,0 66,3 350,1 2,8k.
Iš Lietuvos juridinių asmenų 221.964,4 -29,7 179.223,4 -29,5 38.195,0 -30,4 4.546,0 -28,3
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 30.981,9 4,0 25.425,4 2,1 5.339,2 12,0 217,3 77,1
2008 m., iš viso 374.020,3 -8,1 308.311,4 -7,3 59.193,9
-14,9
6.515,0 36,8
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 43.367,1 -37,4 36.437,0 -21,0 6.803,7 -70,5 126,4 41,0
Iš Lietuvos juridinių asmenų 302.788,8 -3,5 248.545,3 -7,1 47.960,3 14,2 6.283,2 41,2
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 27.864,4 17,3 23.329,1 22,6 4.429,9 -1,6 105,4 -52,8
2007 m. iš viso 406.923,7 14,8 332.614,1 26,5 69.547,5 -20,2 4.762,1 9,2
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 69.288,7 -22,4 46.140,7 23,7 23.058,4 -55,3 89,6 -81,6
Iš Lietuvos juridinių asmenų 313.885,1 27,0 267.450,6 27,4 41.985,1 25,2 4.449,4 21,6
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 23.749,9 32,7 19.022,8 21,8 4.504,0 117,4 223,1 7,6
2006 m. iš viso 354.388,8 15,5 262.879,0 11,2 87.148,7 34,9 4.361,1 -24,8
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 89.342,2 10,1 37.302,2 -11,8 51.552,0 33,4 488,0 157,4
Iš Lietuvos juridinių asmenų 247.153,2 17,5 209.962,0 15,8 33.525,4 40,6 3.665,8 -29,7
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 17.893,4 17,9 15.614,8 23,4 2.071,3 -2,6 207,3 -47,4
2005 m. iš viso 306.709,5 14,0 236.308,7 16,6 64.600,1 7,5 5.800,7 -6,0
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 81.138,6 -10,8 42.313,7 -20,0 38.635,3 5,1 189,6 -85,8
Iš Lietuvos juridinių asmenų 210.400,1 28,3 181.343,7 31,2 23.839,1 13,5 5.217,3 9,0
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 15.170,8 8,9 12.651,3 9,5 2.125,7 -8,9 396,8 761,7
2004 m. iš viso 268.927,6 -8,8 202.683,5 11,5 60.076,1 -44,8 6.168,0 46,2
Iš užsienio šalių juridinių asmenų 90.959,3 -35,0 52.879,1 4,6 36.745,6 -58,7 1.334,6 249,7
Iš Lietuvos juridinių asmenų 164.038,1 12,6 138.254,3 10,7 20.996,1 21,7 4.787,7 34,1
Iš anoniminių teikėjų ir fizinių asmenų 13.930,2 52,5 11.550,1 82,8 2.334,4 -8,4 45,7 -83,0

*Procentas paskaičiuotas palyginus esamųjų metų duomenis su praėjusių metų duomenimis

Nuorodos