Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių NVO projektų atrankos 2020 metais konkursas (iki: 2020 rugsėjo 07)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau ministerija), įgyvendindama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 10.5.2 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2020 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti bendrus jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 100 000 (šimtas tūkstančių) eurų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų. 
Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d. iki 2020 m. rugsėjo 7 d. (imtinai).
Paraiška kartu su Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.  rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1- 703, 12 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, kurio apimtis ne didesnė nei 15 MB, adresu: jaunimoVAZ@socmin.lt
Paraiška ir Nuostatų 12 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti .pdf formatu.
Paraiška su dokumentais gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė, tel. 8 706 68 246, el. p. vilma.matulioniene@socmin.lt (jos nesant, ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Teresa Roščinska, tel. 8 706 68 247, el. p. teresa.roscinska@socmin.lt).
Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONKURSO DOKUMENTAI

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos