NVO projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2020 metais konkursas (iki: 2020 rugpjūčio 19)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau ministerija), įgyvendindama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 10.1.5 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2020 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinės organizacijos projektą, skirtą emocinei psichologinei pagalbai telefonu teikti, kurią teikiant būtų padedama vyresnio amžiaus žmonėms įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus ar jie būtų siunčiami į institucijas, kuriose gautų reikiamą pagalbą.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 95 000 (devyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. liepos 20 d. iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 14 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, kurio apimtis ne didesnė nei 15 MB, adresu: emocine.psichologine@socmin.lt.

Paraiška ir Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų (toliau – Nuostatai) 14 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti .pdf formatu.

Paraiška su dokumentais gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Vilma Matulionienė, tel. 8 706 68 246, el. p. vilma.matulioniene@socmin.lt (jos nesant, ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Teresa Roščinska, tel. 8 706 68 247, el. p. teresa.roscinska@socmin.lt).

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONKURSO DOKUMENTAI

•    Konkurso Nuostatai
•    Paraiškos forma
•    Vertinimo anketa
•    Deklaracijos forma

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos