Vilniaus miesto savivaldybės Socialinio verslo rėmimo projektų finansavimo konkursas (iki: 2020 sausio 02)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, siekdamas aktyvinti neįgaliųjų ir socialinės rizikos veiksnius patiriančių asmenų (toliau – paslaugų gavėjų grupės) dalyvavimą darbo santykiuose, skelbia Socialinio verslo rėmimo projektų finansavimo konkursą.


Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 30-2643/19.

Tikslas - atrinkti nevyriausybines organizacijas ir finansuoti projektus, kurie įgalins paslaugų gavėjų grupes dalyvauti darbo santykiuose.

Konkurse kviečiamos dalyvauti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis steigėjas yra valstybinės ar savivaldybių institucijos) ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei organizacijos (asociacijos, religinės bendruomenės, bendrijos centrai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, labdaros ir paramos fondai).

Konkurso paslaugų gavėjų grupės:
Neįgalieji;
Socialinės rizikos veiksnius patiriantys asmenys.

Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama pasiekti bent 3 iš šių veiklos rodiklių:
• Sudaryti darbo santykius reglamentuojančius sandorius su viena ar keliomis konkurso paslaugų gavėjų grupėmis. Tikslinę grupę, su kuriais sudaryti darbo santykius reglamentuojantys sandoriai, turi sudaryti ne mažiau kaip 5 asmenys.
• Užtikrinti, kad su asmenimis sudaryti darbo santykiai truks ne mažiau nei 3 mėnesius.
• Nors vienas įdarbintas darbuotojas po projekto veiklos bus įdarbintas neterminuotam darbui.
• Bus sukurta, pradėta teikti nauja, inovatyvi socialinė paslauga konkurso paslaugų gavėjų grupėms, kuri iki šiol nebuvo teikta.
 

Daugiau informacijos ir paraiškos formą rasite čia

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos