Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų 2020–2021 m. finansavimo konkursas (iki: 2019 spalio 28)

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti ilgalaikes atvirųjų jaunimo centrų veiklos programas, kurias įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. rugsėjo 28 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. spalio 28 d. 23.59 val. 

Didžiausia vienai programai galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 26 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

 • jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;

 • pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);

 • dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 17 punkto reikalavimus);

 • dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

 • pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio nei 3 metų veiklos plano;

 • dokumentų įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną yra pasitvirtinęs lankytojų skaičiavimo metodiką (įstaigos skaičiavimo metodiką patvirtinantis dokumentas, protokolai ar kt.);

 • pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos programos veiklos, nuotraukas;

 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti įgytas išsilavinimas, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

 • bendradarbiavimo sutarties (-ių) su 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunktyje nustatytą prioritetą);

 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 26 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 7.30–16.30 val., penktadienį 7.30–15.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63 179).

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

 

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos