Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų finansavimo konkursas (iki: 2019 spalio 28)

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, skelbiamas Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – stiprinti savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas, siekiant gerinti jų veiklos kokybę ir skatinti sistemingą plėtrą.

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. rugsėjo 26 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. spalio 28 d. 23.59 val.

Didžiausia vienai programai galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 19 000 (devyniolika tūkstančių) Eur.

Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma – 117 000 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 25 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio nei 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • 2018–2019 m. pateiktų pasiūlymų merui, savivaldybės tarybai ar savivaldybės administracijos direktoriui, kurie turi būti užregistruoti savivaldybės dokumentų registre;
 • dokumento (pvz., visuotinio narių susirinkimo protokolo), įrodančio, kad pareiškėjas per 2018–2019 metus pritraukė ne mažiau kaip 2 naujas jaunimo organizacijas (jeigu pareiškėjas planuoja atitikti Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą prioritetą);
 • dokumento (pvz., protokolo, dalyvių sąrašo), įrodančio, kad pareiškėjas per 2018–2019 metus inicijavo ir / arba kartu su kitomis (ne mažiau dvejomis) savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis įgyvendino veiklas, skatinančias savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų partnerystę, jų tarpusavio bendradarbiavimą (jeigu pareiškėjas planuoja atitikti Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytą prioritetą);
 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų),
  kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 25 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30–17.30 val., penktadienį 8.30–15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Valda Karnickaitė, elektroninis paštas valda.karnickaite@jrd.lt, tel. 8 683 61927.

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

 

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos