Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas (iki: 2019 spalio 11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia konkursą, kurio tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti nacionalinių NVO darbo efektyvumą, teikti konkrečius pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, stiprinti teikiamas viešąsias paslaugas ir gerinti šių paslaugų kokybę bei vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai: Nacionalinės NVO, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

 • jų vykdoma veikla prisideda prie savanoriškos veiklos plėtros;
 • jų vykdoma veikla prisideda prie NVO teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo.

Nacionalinių NVO konkurse negali dalyvauti nacionalinės skėtinės NVO, kurios vienija vienoje ar keliose atskirose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, siekiančias bendrų tikslų.

 

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2019 m. rugsėjo 13 d. iki 2019 m. spalio 11 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Elektroninė paraiškos su priedais versija .pdf formatu pateikiama el. paštu Konkursas_NVO_NAC@socmin.lt ne vėliau nei spalio 11 d. (imtinai), laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas“.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur,
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti 700 000 Eur. (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams:

 • dirba socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje;
 • iki konkurso paskelbimo datos veikia ne mažiau kaip 3 metus;
 • numato inicijuoti, plėtoti ir (ar) stiprinti viešųjų paslaugų teikimą ne mažiau nei 7 savivaldybėse;
 • 2016–2018 m. yra įgyvendinę bent vieną ne mažesnės kaip 15 000 (penkiolikos tūkstančių) Eur vertės projektą;
 • bendradarbiauja viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) savanoriškos veiklos organizavimo srityje su valstybės ir (ar) savivaldybių institucija (-omis);
 • viešai internete yra paskelbę 2017 ar 2018 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ar metinę finansinę ataskaitą ir veiklos ataskaitą ar metinį pranešimą;
 • viešai internete yra paskelbę 2017 ar 2018 metų audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada arba 2017 ar 2018 metų audituotą finansinę metinę ataskaitą kartu su auditoriaus išvada.

Čia galite atsisiųsti su konkursu susijusius dokumentus:

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais:

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus specialistas Eitvydas Zurba (tel. 8 706 68 224, el. p. eitvydas.zurba@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

 

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos