Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti 2016-2018 metais atrankos konkursas (iki: 2016 vasario 11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, skelbia projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti prioritetus labiausiai atitinkančius projektus, kuriuose numatyta teikti ar organizuoti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, skatinant juos grįžti į visuomenę ir darbo rinką, bei vykdyti prekybos žmonėmis prevenciją.

Galimi pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys: asociacijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar (ir) savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, turinčios ne mažesnę nei 1 metų patirtį socialinės pagalbos prekybos žmonėmis aukoms teikimo srityje.

Prioritetai, teikiami pareiškėjams, kurie:
- turi papildomą finansavimą, užtikrinantį veiklos tęstinumą projektui pasibaigus;
- numato teikti ar organizuoti socialinę pagalbą tikslinių grupių asmenims, kurie sutinka bendradarbiauti su teisėsauga, tam numatydami atitinkamas priemones;
- kurių teikiama pagalba yra pasiekiama (telefonu, el. paštu ar kitaip) 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;
- vykdys veiklą daugiau nei viename šalies regione.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos, susijusios su:

- socialinių paslaugų teikimu ar organizavimu tikslinių grupių asmenims, nurodytiems Nuostatų 6 punkte, jų laikinu apgyvendinimu;
- tikslinių grupių asmenims teikiama ar organizuojama psichologine, teisine, sveikatos priežiūros, švietimo pagalba;
- kita tikslinių grupių asmenims teikiama ar organizuojama pagalba pagal asmenų poreikius;
- prevencine veikla;
- pareiškėjo transporto išlaidomis, ryšio ir komunalinėmis paslaugomis, tiesiogiai susijusiomis su projekte vykdomomis veiklomis;
projekto vadovo, asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, ir darbuotojų, vykdančių Nuostatose nurodytą veiklą, darbo užmokesčiu.

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos – 80 tūkst. eurų metams.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – vieneri kalendoriniai metai (2016 m.) su galimybe pratęsti projektų finansavimą 2017-2018 m. Nuostatų VIII skyriuje nustatyta tvarka.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. vasario 11 d.

Paraiškų teikimas

Paraiškos turi būti siunčiamos paštu, per pašto kurjerį (pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data) arba pristatomi į Ministeriją adresu A. Vivulskio g. 11, Vilnius, 105 kab.
Ant voko užrašyti „Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiesiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, 2016 m. atrankos konkursui“.

 

Dokumentai: 

ĮsakymasNuostatai1 priedas (Paraiška)2 priedas3 priedas ir jo priedas4 priedas5 priedas.


Atmintinė pareiškėjui
Projektus pateikti užantspauduotame voke: 3 paraiškos egzempliorius (1 originalą ir 2 kopijas, tituliniame lape pažymint „Originalas“ ir „Kopija“) ir tiek pat Nuostatų 14 punkte nurodytų dokumentų (jų patvirtintų kopijų) egzempliorių. Kiekvienas paraiškos egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti.
Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodytu adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Kilus klausimų dėl projektų teikimo, galima kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyrių telefonu
8 706 68143, el. p. ausrine.garbaciauskiene@socmin.lt

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos