Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2016 metų konkursas (iki: 2016 vasario 22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2015–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-32 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2015–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, skelbia Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2016 metų konkursą.

Informacija pareiškėjams

Konkurso tikslas – finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, siekiant sudaryti sąlygas veikti nevyriausybinėms organizacijoms, vienijančioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, kurių teisinis statusas pripažįstamas pagal Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymą, ir vykdančioms veiklas, skirtas istorinei atminčiai liudyti ir išsaugoti, organizacijų narių ir jų šeimų narių savitarpio pagalbai skatinti.


Galimi pareiškėjai:

Asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurios bent viena steigėjų ir (arba) dalininkių yra valstybės ar savivaldybės institucija arba įstaiga), įregistruoti Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo momento ir vienijantys Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis (toliau – Pareiškėjas).


Vienas Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjų padaliniai (filialai) šiame konkurse atskirai dalyvauti negali.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Tinkamai patvirtintą Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų (įstatų, steigimo sutarties) kopiją;
2. Tinkamai patvirtintą galiojančios sutarties, kai buhalterinės apskaitos paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, kopiją;
3. Jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;
4. Asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 17 punkte;
5. Kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Paraiškos atmetamos, projektai yra nevertinami ir lėšos neskiriamos, jeigu:

1. Paraiška pateikta po galutinio paraiškos pateikimo termino;
2. Paraišką pateikė Pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;
3. Pareiškėjo pateiktas projektas neatitinka konkurso tikslo;
4. Pareiškėjas nepateikė visų Nuostatų 11 punkte reikalaujamų dokumentų ir / arba pateikė nepatvirtintas dokumentų kopijas;
5. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo prašymo paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją gavimo dienos nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų;
6. Vyksta teisminiai ginčai tarp Ministerijos ir Pareiškėjo dėl ankstesnių projektų įgyvendinimo.


Paraiškos ir kiti būtini dokumentai priimami iki 2016 m. vasario 22 d. (imtinai).

Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per kurjerį arba pristatomi į Ministeriją adresu
A. Vivulskio g. 11, 105 kab., LT 03610 Vilnius
Ant voko turi būti nurodytas tikslus Pareiškėjo pavadinimas ir konkurso pavadinimas - „Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2016 metų konkursui“.


Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje – A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinetas arba telefonu 870668249.

Nuostatai

Paraiškos forma

Vertinimo anketa

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos