2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas (iki: 2016 sausio 29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.2 papunktį, skelbia 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Informacija pareiškėjams
Konkurso tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir finansinį savarankiškumą finansuojant konkurso būdu atrinktus projektus.


Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (išskyrus neįgaliųjų ir tik su neįgaliaisiais dirbančios organizacijos; jaunimo ir tik su jaunimu dirbančios organizacijos; viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė; vietos veiklos grupės ir jas vienijančios asociacijos; bendruomeninės organizacijos).


PASTABA. Bendruomenines organizacijas vienijančios asociacijos yra galimi pareiškėjai.

Pareiškėjai turi atitikti visus šiuos reikalavimus:
- paraiškos pateikimo dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdo ne trumpiau kaip vienus metus;
- numato veiklas nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų ir finansinio savarankiškumo stiprinimo srityse.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų).
Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:
- Pareiškėjo finansinio savarankiškumo stiprinimo veiklų planavimas ir įgyvendinimas;
- Pareiškėjo ekonominės veiklos planavimas ir įgyvendinimas, naujų paslaugų ir produktų kūrimas, gaunant finansinę naudą, darbo vietų kūrimas;
- Pareiškėjo bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, partnerystės plėtojimas;
- Pareiškėjo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, mokymas, kvalifikacijos kėlimas, apskaitos gebėjimų stiprinimas, konsultavimas, darbuotojų rengimas;
- Pareiškėjo veiklos ir teikiamų paslaugų sklaida, viešinimas ir visuomenės informavimas;
- Pareiškėjo veiklos plėtros ir socialinių paslaugų teikimo galimybių studijos.
- Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
- Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties, statuto ar kt.) kopiją, patvirtintą Pareiškėjo antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, parašu;
- galiojančios sutarties, kai buhalterinės apskaitos paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, kopiją;
- jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą arba kopiją, patvirtintą laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimų;
- asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 25 punkte;
dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas veiklas planuojama vykdyti tose patalpose, kopiją, patvirtintą Pareiškėjo antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, parašu;
kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.


Paraiškos atmetamos, projektai yra nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:
- paraiška pateikta po galutinio paraiškos pateikimo termino;
- paraišką pateikė Pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;
- paraiška neatitinka Nuostatų 17 punkte nustatytų reikalavimų;
- Pareiškėjas nepateikė reikalaujamų paraiškos egzempliorių ir Nuostatų 19 punkte reikalaujamų dokumentų ir (arba) pateikė nepatvirtintas dokumentų kopijas;
- Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo prašymo paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją gavimo dienos nepateikė paaiškinimų ar patikslinimų;
- vyksta teisminiai ginčai tarp Ministerijos ir Pareiškėjo dėl ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo iš Pareiškėjo pusės.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 29 d.


Paraiškų teikimas
Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:
Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius
Ant voko būtina užrašyti – 2016 metų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui

Dokumentai: 

Nuostatai

Paraiška

Vertinimo anketa


Atmintinė pareiškėjui:
Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną projektą. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną projektą, vertinamas tik tas projektas, kurio pateikimo data yra ankstesnė.
Pareiškėjas turi pateikti 2 paraiškos egzempliorius (1 originalą ir 1 kopiją) ir tiek pat Nuostatų 19 punkte nurodytų dokumentų (jų patvirtintų kopijų) egzempliorių. Visi paraiškos egzemplioriai ir prie jų pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka.
Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu pateiktos paraiškos Konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje – A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinetas arba telefonu 8 706 68248.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos