Projektų, skirtų akcijai „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ (2015 m. lapkričio 25 d. – 2015 m. gruodžio 10 d.) vykdyti, atrankos konkursas (iki: 2015 lapkričio 06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtinimo“, skelbia projektų, skirtų akcijai „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ (2015 m. lapkričio 25 d. – 2015 m. gruodžio 10 d.) vykdyti, atrankos konkursą.

 

Informacija pareiškėjams

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriais siekiama tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ laikotarpiu (nuo 2015 m. lapkričio 25 d. iki 2015 m. gruodžio 10 d.) supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, su prevencinėmis priemonėmis prieš smurtą, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą.

Galimi pareiškėjai:
Projektus konkursui gali teikti nevyriausybinės organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 1500 eurų (vienas tūkstantis penki šimtai eurų).

Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
- tinkamai patvirtintą pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties ir kt.) kopiją;
- galiojančios sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;
- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 18 punkte;
bendradarbiavimo susitarimą (-us) su projekto partneriais (jei tokių yra);
- kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Paraiškos ir kiti būtini dokumentai priimami iki 2015 m. lapkričio 6 d.(imtinai) adresu:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
„Projektų, skirtų akcijai „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ vykdyti, atrankos konkursui“
A. Vivulskio g. 11, 105 kab.,
03610 Vilnius.

Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

Vertinimo anketa

PAPILDOMA INFORMACIJA TEIKIAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠEIMOS IR BENDRUOMENIŲ DEPARTAMENTO ŠEIMOS POLITIKOS SKYRIUJE – A. VIVULSKIO G. 13, VILNIUS, 507 KABINETAS ARBA TELEFONU (8-5) 2664219.

 

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos