Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas paramai gauti AEI naudojančių technologijų diegimui besivystančiose šalyse (iki: 2015 gruodžio 16)

Kviečiame teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas pagal Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos 2015 m. spalio 1 d. koncepciją „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį“. Kvietimui skirta suma – 150 tūkst. Eur.

Projektų paraiškas pagal nustatytą formą su visais privalomais priedais gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Ketinamo įgyvendinti projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, įdiegiant Lietuvoje pagamintas atsinaujinančios energijos išteklius (AEI) naudojančias technologijas besivystančiose šalyse ir perduodant Lietuvos patirtį šioje srityje. Pareiškėjas, ketinantis įgyvendinti projektą, privalo įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius (saulę, vėją, biokurą, geoterminę energiją ar kt.) naudojantį įrenginį/technologiją besivystančioje valstybėje ir, įgyvendinęs projektą, pademonstruoti kiekybinį išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą.

Vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos maksimalus dydis – 150 tūkst. Eur. Pareiškėjai gali prašyti subsidijos iki 80 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. nuosavas įnašas turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Už didesnį nei nustatytą nuosavą lėšų indėlį skiriami papildomi paraiškos vertinimo balai (nurodyti koncepcijoje).

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėnesių, projektas turi būti įgyvendinamas 2016-2017 m. laikotarpiu.

Valstybės-partnerės, kuriose gali būti įgyvendintas vystomojo bendradarbiavimo projektas – žemų ir žemų-vidutinių pajamų besivystančios valstybės, kurių BNP vienam gyventojui sudaro iki 4125 USD pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos klasifikaciją (sąrašas pateiktas koncepcijoje). Papildomi vertinimo balai bus skiriami už projekto įgyvendinimą Lietuvai prioritetinėse valstybėse – Rytų partnerystės šalyse Armėnijoje, Gruzijoje ir Moldovoje.

Paraiškų teikimo ir jų vertinimo, projektų vykdymo ir jų priežiūros tvarka bei kiti reikalavimai nustatyti:

 

 


Paraiškų vertinimas atliekamas pagal šiuos kriterijus:
- projekto aktualumas (iki 10 balų),
- projekto veiksmingumas (iki 16 balų),
- projekto finansavimas (iki 35 balų),
- projekto poveikis ir tvarumas (iki 8 balų),
- projekto valdymas (iki 16 balų),
- projekto viešinimas (iki 10 balų),
- privalumai (iki 5 balų).
Projekto paraiška gali gauti iki 100 vertinimo balų.

Kai projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, projekto įgyvendinimui būtinų prekių ir paslaugų pirkimai vykdomi vadovaujantis šiuo įstatymu. Kai projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija, pirkimai vykdomi vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762.

Užpildytas ir pasirašytas projektų paraiškas su priedais prašome pateikti Aplinkos ministerijai vienu iš šių būdų: elektroniniu paštu klimato.kaita@am.lt ar registruotu paštu arba pristatyti asmeniškai į Aplinkos ministeriją adresu A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2015 m. spalio 16 d. 12:00 iki 2015 m. gruodžio 16 d. 12:00.

Išsamesnė informacija teikiama elektroniniu paštu klimato.kaita@am.lt ir tel. 8-706 61855 / 8-706 62704.

DĖMESIO! Š. m. spalio mėn. pabaigoje Aplinkos ministerija planuoja surengti informacinį seminarą paraiškų teikimu suinteresuotoms įmonėms/įstagoms/organizacijoms apie kvietimo reikalavimus, paraiškų pildymo ypatumus, vertinimo kriterijus. Apie seminaro datą ir vietą bus skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainės „Naujienų“ skiltyje, taip pat raštu nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms ir kitoms organizacijoms, dirbančioms aplinkosaugos ir energetikos srityse.

Priedai:

 

Aplinkos ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos