Kvietimas, skirtas skatinti pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą (iki: 2024 rugsėjo 18)

Paskelbtas kvietimas, skatinantis pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą (CERV-2024-CHAR-LITI).

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau Chartija) apima daugybę pagrindinių teisių ir dar kartą patvirtina, kad ES yra grindžiama remiantis pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principais. Jų privalomas pobūdis leido ES teisinei tvarkai tapti pagrindinių teisių apsaugos švyturiu.

Šiuo kvietimu teikti paraiškas bus skatinamos teisės ir vertybės, pirmiausia didinant pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimus ir informuotumą apie Chartiją, taip pat vykdant veiklas, kuriomis siekiama užtikrinti  Chartijos laikymąsi. Projektai gali būti nacionaliniai arba tarptautiniai. Ypač skatinami tarptautiniai projektai.

Projektai turi būti rengiami pagal vieną iš šių prioritetų:

 1. Gebėjimų stiprinimas ir informuotumo apie ES Pagrindinių teisių chartiją didinimas (CERV-2024-CHAR-LITI-CHARTER). Orientacinis biudžetas: 3 100 000 EUR.
 2. Teisių ir vertybių propagavimas įgalinant pilietinę erdvę (CERV-2024-CHAR-LITI-CIVIC). Orientacinis biudžetas: 3 000 000 EUR.
 3. Strateginiai teisminiai ginčai (CERV-2024-CHAR-LITI-LITIGATION). Orientacinis biudžetas: 2 400 000 EUR.
 4. ES vertybių ir teisių apsauga kovojant su neapykantą kurstančia kalba ir neapykantos nusikaltimais (CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH).Orientacinis biudžetas: 5 500 000 EUR.
 5. Palankios aplinkos, skirtos pranešėjų apsaugai, palaikymas (CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE). Orientacinis biudžetas: 2 000 000 EUR.

Finansuojamos veiklos pagal kiekvieną prioritetą:

 1. Gebėjimų stiprinimas ir informuotumo apie ES Pagrindinių teisių chartiją didinimas (CERV-2024-CHAR-LITI-CHARTER)
 • Informuotumo didinimo ir gebėjimų stiprinimo veiklos, kuriomis siekiama didinti, visų pirma, pilietinės visuomenės organizacijų, taip pat žmogaus teisių gynėjų ir kitų pagrindinių partnerių žinias apie Chartijos naudojimą, ypač jos taikymo sritį ir joje numatytas teises;
 • palankesnių sąlygų pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų pagrindinių Chartijos įgyvendinimo dalyvių, pavyzdžiui, nacionalinių žmogaus teisių institucijų, lygybės institucijų, ombudsmenų ir valstybių narių valdžios institucijų (nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis), bendradarbiavimui sudarymas;
 • specialistų (pavyzdžiui, ekspertų, teisininkų ir patarėjų teisės klausimais, komunikacijos specialistų, patarėjų politikos ir advokatavimo klausimais, specialistų iš nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijų) mokymas ir instruktorių rengimas, taip pat pasitelkiant veiklos gaires ir mokymosi priemones;
 • abipusis mokymasis, keitimasis gerąja patirtimi, darbo ir mokymosi metodų kūrimas, įskaitant mentorystės programas, kurios gali būti perkeliamos į kitas šalis, pagrindinių žmogaus teisių poveikio vertinimų ir suinteresuotų šalių konsultacijos metodai.
 • analitinės veiklos, pavyzdžiui, pagal lytį suskirstytų duomenų rinkimas ir tyrimai, taip pat priemonių ar duomenų bazių (pvz., teminių teismų praktikos duomenų bazių) kūrimas;
 • komunikacinės veiklos, įskaitant informacijos sklaidą ir informuotumo didinimą apie Chartijoje įtvirtintas pagrindines teises ir žalos atlyginimo mechanizmus, susijusius su kvietimo prioritetais;
 • procedūrų, gairių, techninių gairių ir priemonių, įskaitant algoritmų auditą, kūrimas, siekiant padėti apsaugoti pagrindines teises, įskaitant lyčių lygybę ir nediskriminavimą, kai naudojamas automatizavimas.

2. Teisių ir vertybių propagavimas įgalinant pilietinę erdvę (CERV-2024-CHAR-LITI-CIVIC)

 • Analitinės veiklos ir ES valstybių narių pilietinės erdvės stebėsenos metodikos kūrimas, įskaitant veiklas, kuriomis siekiama: skatinti ir palengvinti/sudaryti palankesnes sąlygas visų dalyvių, kurie potencialiai galėtų būti įtraukti į tokias stebėsenos veiklas, bendravimą ir koordinavimą; stiprinti darbuotojų gebėjimus – visų pirma pilietinės visuomenės organizacijose – vykdyti su stebėsena susijusias veiklas;
 • abipusis mokymasis, keitimasis gerąja patirtimi, įskaitant tą, kurią galima perkelti į kitas šalis;
 • komunikacinės veiklos, įskaitant informacijos sklaidą ir informuotumo apie padėtį pilietinėje erdvėje didinimą, taip pat ir ES lygmeniu;
 • pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų, susijusių su pilietinės erdvės stebėjimu, stiprinimas, įskaitant priemonių ir paslaugų vystymą siekiant:
 •           remti ir apsaugoti su grėsmėmis ir išpuoliais susiduriančias pilietinės visuomenės organizacijas, jų narius ir kitus teisių gynėjus, siekiančius apsaugoti ir propaguoti ES vertybes;
 •          palengvinti prieigą prie specialių procedūrų ar kanalų, skirtų pranešti apie grėsmes ir išpuolius, taip pat dokumentuoti ir analizuoti aplinką, kurioje veikia pilietinės visuomenės organizacijos;
 •         užtikrinti, kad esamos paramos aukoms tarnybos/paslaugos ir skubios pagalbos linijos yra prieinamos ir pritaikytos pilietinės visuomenės organizacijose dirbantiems ar joms artimiems asmenims, kai dėl šių asmenų darbo jų saugumui kyla reali ar potenciali grėsmė;
 • sinergijos ir bendradarbiavimo protokolų tarp veikėjų/dalyvių, dirbančių siekiant apsaugoti pilietinę erdvę vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu ir tarp jų, bei tarp nacionalinių ir Europos valdžios institucijų, plėtojimas.

3. Strateginiai teisminiai ginčai (CERV-2024-CHAR-LITI-LITIGATION)

 • Veiklos, skirtos didinti pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant joms dirbančius teisininkus, nacionalinių žmogaus teisių institucijų, lygybės institucijų ir ombudsmenų bei kitų teisių gynėjų gebėjimus ir ugdyti įgūdžius, susijusius su strateginiais teisminiais ginčais dėl Chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių, taip pat gilinant jų žinias apie prejudicinio sprendimo priėmimo mechanizmą ir teisinės apsaugos galimybes pagal ES teisę;
 • analitinės veiklos, pvz., duomenų rinkimas ir tyrimai, priemonių ar duomenų bazių (pvz., teminių teismų praktikos duomenų bazių) kūrimas;
 • komunikacinės veiklos, įskaitant informacijos sklaidą ir informuotumo apie teises, žalos atlyginimo mechanizmus ir strategines bylas didinimą;
 • gebėjimų ugdymas ir informuotumo didinimo veiklos, skirtos kovoti su akivaizdžiai nepagrįstais ar piktnaudžiaujančiais teismo procesais prieš žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, dalyvaujančius visuomenės veikloje (strateginiai ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą).

Atkreipiamas dėmesys, kad bylinėjimosi mokesčiai nebus finansuojami.

4. ES vertybių ir teisių apsauga kovojant su neapykantą kurstančia kalba ir neapykantos nusikaltimais (CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH)

 • Veiklos, skirtos didinti bendrą informuotumą apie neapykantos ir poliarizacijos pasekmes visuomenei ir šalinti jų pagrindines priežastis, ypač mokymo ir švietimo srityse;
 • veiklos, kurios įgalintų/sudarytų sąlygas pilietinės visuomenės organizacijoms dirbti kartu su kompetentingomis valdžios institucijomis, siekiant padėti pranešti apie neapykantos atvejus ir juos registruoti, sutelkiant dėmesį į konkrečias priežastis, ir prisidėti prie duomenų rinkimo metodikų ir mechanizmų kūrimo;
 • veiklos, skirtos užtikrinti paramą neapykantą kurstančių kalbų ir neapykantos nusikaltimų aukoms, skatinant pranešti apie nusikaltimus, teikiant praktinę pagalbą ieškant žalos atlyginimo ir psichosocialinę pagalbą, atsižvelgiant į lyties aspektą;
 • veiklos, skirtos remti galiojančių teisės aktų, draudžiančių neapykantą kurstančią kalbą ir neapykantos nusikaltimus, vykdymą, įskaitant mokymus teisėsaugos ir teisingumo specialistams;
 • veiklos, skirtos kurti nacionalines ar vietos koalicijas arba veiksmų planus prieš neapykantą kurstančią kalbą ir neapykantos nusikaltimus bei sukurti arba stiprinti struktūrinio bendradarbiavimo mechanizmus, ypač tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir valdžios institucijų, kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantą kurstančia kalba, įskaitant paramą tyrimams ir baudžiamajam persekiojimui bei aukų apsaugą;
 • veiklos, kuriomis siekiama didinti pilietinės visuomenės organizacijų, kovojančių su rasizmu, antisemitizmu, neapykantą kurstančiomis kalbomis ir visų formų neapykantos nusikaltimais, atsparumą grėsmėms, ypač kibernetiniams išpuoliams;
 • veiklos, skirtos kovai su neapykantą kurstančia kalba internete, visų pirma stebint neapykantą kurstančios kalbos paplitimą socialinėje žiniasklaidoje ir neapykantos „ekosistemas” internete, pranešti IT bendrovėms apie neapykantą kurstančios kalbos turinį ir parengti veiksmingas iniciatyvas, skirtas užkirsti kelią neapykantą kurstančiai kalbai ir su ja kovoti. Veiklos gali apimti kampanijas arba švietėjišką veiklą, skirtą visuomenės iššūkiams, susijusiems su neapykantą kurstančia kalba internete, spręsti.

5. Palankios aplinkos, skirtos pranešėjų apsaugai, palaikymas (CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE)

 • Gebėjimų stiprinimo veiklos, kuriomis siekiama pagerinti veiksmingą galiojančių nacionalinės teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama pranešėjų (informatorių) apsaugos direktyva (toliau Direktyva), įgyvendinimą. Tai gali apimti veiklas, kuriomis siekiama stiprinti šioje srityje veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) nacionalinių, regioninių ar vietos valdžios institucijų, praktikuojančių teisininkų ir privačių organizacijų, kai jos bendradarbiauja su pilietinės visuomenės organizacijomis, gebėjimus, įskaitant tikslinių gairių, mokymo medžiagos ar instruktorių rengimo programų kūrimą;
 • veiklos ir priemonės, skatinančios informuotumo didinimo ir komunikacijos veiklas, kad visuomenė geriau žinotų ir suprastų nacionalinius teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva, vidaus ir išorės pranešimų teikimo kanalus ir teisines teisių gynimo bei apsaugos priemones, taikomas atsakomųjų veiksmų atveju;
 • analitinės veiklos, pvz., duomenų rinkimas apie pranešėjų (informatorių) pranešimus ir atsakomųjų veiksmų atvejus, rodiklių, skirtų veiksmingai registruoti atvejus, kūrimas ir tyrimai, ypač susiję su teismų praktika, priemonių ar kitų duomenų bazių kūrimas (pvz. susijusių su minėtų duomenų rinkimu ir teminės teismų praktikos duomenų bazės);
 • abipusio mokymosi veiklos ir veiklos, skirtos keistis gerąja patirtimi, susijusia su veiksmingu Direktyvos įgyvendinimu, ypač dėl vidaus ar išorės pranešimų teikimo kanalų sukūrimo, pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimo, veiksmingų priemonių konfidencialumui užtikrinti ir tinkamų teisinių priemonių pranešėjų (informatorių) paramai ir apsaugai nuo atsakomųjų veiksmų užtikrinti;
 • veiklos, stiprinančios ir palengvinančios nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą, įskaitant nacionalinių, regioninių ar vietos protokolų dėl pranešėjų (informatorių) apsaugos parengimą arba prisidėjimą prie nacionalinės pranešėjų (informatorių) apsaugos sistemos priežiūros.

Tinkami pareiškėjai:

 • Pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis juridinis asmuo (privati įstaiga).
 • Kartu teikiantys paraišką (kai paraišką teikia konsorciumas) turi būti pelno nesiekiantys arba pelno siekiantys juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos). Pelno siekiančios organizacijos gali dalyvauti tik partnerystėje su pelno nesiekiančiomis organizacijomis.
 • Įsteigti ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas).

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • Veiklos turi vykti bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje (ES valstybėje narėje).
 • Prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 75 000 Eur.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai; Paraišką gali teikti viena arba kelios organizacijos (pagrindinis pareiškėjas „Koordinatorius“ ir bendrapareiškėjai).

Projektų trukmė – 12-24 mėn.

Paraiškas galima teikti iki 2024-09-18.

Daugiau informacijos apie kvietimą pagal pirmąjį prioritetą EU Funding & Tenders Portal | , pagal antrąjį prioritetą EU Funding & Tenders Portal |, pagal trečiąjį prioritetą EU Funding & Tenders Portal |, pagal ketvirtąjį prioritetą EU Funding & Tenders Portal |, pagal penktąjį prioritetą EU Funding & Tenders Portal |.

 

Kvietimas CERV-2024-CHAR-LITI yra suskirstytas į penkis prioritetus, todėl jo pristatymas numatomas per dvi dienas.

 

Pirmasis renginys vyks birželio 5 d. nuo 10:00 iki 11:00 val. ir bus skirtas išsamiam kvietimo sąlygų pristatymui: kvietimo tikslai, prioritetai, finansuojamos veiklos ir laukiamas poveikis.

 

Antrasis renginys vyks birželio 6 d. nuo 10:00 iki 11:00 val. ir bus skirtas kvietimo paraiškų teikimo sąlygų, reikalavimų pareiškėjams, paraiškos sandaros bei kitų svarbių aspektų, reikalingų rengiant paraiškas pristatymui.

 

Po kiekvieno pristatymo numatytos klausimų – atsakymų sesijos, kurių metu bus galimybė užduoti klausimus ir išsiaiškinti rūpimus dalykus.

 

Renginio vieta: renginiai vyks nuotoliniu būdu MsTeams platformoje, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams. Prašome atkreipti dėmesį, kad registracijos anketoje kviečiame pažymėti, kuriame renginyje/renginiuose planuojate dalyvauti, nes prisijungimo nuorodos bus skirtingos.

 

Renginiai nemokami, tačiau registracija yra būtina ir ji vyks iki 2024 m. birželio 4 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/zCJVhCNEQj

 

 

 

ESFA, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos