Lietuvių fondas priima paraiškas 2024 m. projektų finansavimui gauti (iki: 2024 balandžio 01)

Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas. Fondas pirmumą teikia naujiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes tradicijas turintiems ir vykdomiems projektams išeivijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas toms paramos paraiškoms, kurios numato organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekia bendrų tikslų bendruomenės naudai. Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, Lietuvių Fondas remia šias sritis:

ŠVIETIMĄ. Lietuvių Fondas tiki, kad išsilavinimas užtikrins lietuvių kultūros puoselėjimą bei tęstinumą. Todėl pirmenybė teikiama tiems projektams, kurie plėtoja lituanistinį švietimą, stiprina lituanistines mokyklas, ir tiems moksliniams tyrimams, kurie padeda žinių pamatus ateinančioms kartoms.

KULTŪRĄ. Lietuvių Fondas tiki, kad lietuviška kultūra – tai mus visus vienijanti gija. Todėl pirmenybė teikiama projektams, pabrėžiantiems lietuvių kultūros gyvybingumą, sukuriantiems galimybes kultūrinei raiškai ir pritraukiantiems plačiąją visuomenę.

JAUNIMĄ. Lietuvių Fondas tiki, kad lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimo ateitis yra jaunimo rankose. Todėl Fondas remia tuos projektus, kurie jaunųjų narių širdyse žiebtų meilę lietuvybei, lietuvių kultūrai, skiepytų bendruomeniškumo jausmą. Vienas iš svarbiausių Fondo prioritetų yra parama jaunimo organizacijoms, vasaros stovykloms, jaunimo pasirodymams ir kitiems bendrą jaunimo veiklą skatinantiems projektams.

BENDRUOMENĘ. Lietuvių Fondas tiki, jog asmenybėms išugdyti reikia tinkamos terpės. Todėl Lietuvių Fondas pirmenybę teikia tiems projektams, kurie jungia ir gausina lietuvių bendruomenę, sukuria sąlygas bendradarbiauti tiems, kuriems svarbi lietuviška kultūra.

 

PARAMOS PIRMUMAS

Lietuvių Fondo lėšos skirstomos ir paraiškos svarstomos šia pirmumo tvarka:
1. JAV Lietuvių bendruomenės – Lithuanian American Community, Inc. (organizacija)
2. Pasaulio lietuvių bendruomenės – Lithuanian World Community, Inc. (organizacija)
3. Kitų JAV organizacijų
4. Kitų kraštų lietuvių diasporos
5. Lietuvos organizacijų

Skiriant paramą vadovaujamasi Lietuvių Fondo pelno skirstymo gairėmis.

 

APRIBOJIMAI

LIETUVIŲ FONDAS FINANSINĖS PARAMOS NETEIKIA:

  1. Pelno siekiančioms įmonėms, organizacijoms ir asmenims (specifiniai projektai gali būti svarstomi pateikus išsamų aprašymą, nurodant, kad projektas atitinka ne pelno projekto reikalavimus, ir išsamų paaiškinimą, kaip ne pelno lėšos bus atskirtos nuo pelno siekiančio sektoriaus lėšų).
  2. JAV institucijoms/organizacijoms, neturinčioms „federal tax exempt“ ar „not-for-profit“ statuso.
  3. Vyriausybinėms institucijoms ir politinėms organizacijoms
  4. JAV įsikūrusių lietuviškų organizacijų patalpų ir pastatų remontui ar rekonstrukcijai, jei šios organizacijos nėra tų patalpų ar pastatų savininkai.
  5. Asmeninėms kelionių išlaidoms.
  6. Aprangai (pvz.: sportinei uniformai, tautiniams kostiumams).
  7. Asmeninei labdarai.

Daugiau informacijos ČIA.

 

Lietuvių fondo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos