NVO, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų 2024–2025 metais atrankos konkursas (iki: 2024 vasario 08)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) įgyvendindama Vaiko gerovės 2022–2026 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.5 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų 2024–2025 metais atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO), dirbančių šeimos gerovės srityje, projektus, kuriuos įgyvendinant ugdoma savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojanti šeima, kurios narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

Siektinas konkurso rezultatas – įvykdytos projektų vykdytojų pasirinktos Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-908 (toliau – Nuostatai) 16 punkte nustatytos veiklos, ugdant savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą.

Konkursu vykdoma atranka:

A projektų – kuriais siekiama organizuoti ir teikti paslaugas bei kitas pagalbos priemones šeimoms, besilaukiančioms vaikų ir (ar) auginančioms vaikus nuo 0 iki 3 metų ar patyrusioms traumuojančių emocinių išgyvenimų ir (ar) išgyvenančioms krizę, susijusią su nėštumu / gimdymu.

B projektų – kuriais siekiama organizuoti ir teikti paslaugas bei kitas pagalbos priemones šeimoms, išgyvenančioms aukšto konflikto lygio skyrybas.

C projektų – skirtų konkrečioms specializuotos pagalbos priemonėms vaikams, kurie naudoja (-o) smurtą prieš bendraamžius ir (ar) gyvūnus, ir (ar) kitus aplinkinius, apimant ir smurtą virtualioje erdvėje, taip pat vaikams, kuriems paskirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės, įgyvendinti.

 

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

A projektams 2024 metais – 137 000 (šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai) eurų, 2025 metais – 137 000 (šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai) eurų;

B projektams 2024 metais – 136 000 (šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai) eurų, 2025 metais – 136 000 (šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai) eurų;

C projektams 2024 metais – 136 000 (šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai) eurų, 2025 metais – 136 000 (šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma metams – 27 000 (dvidešimt septyni tūkstančiai) eurų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma metams – 34 000 (trisdešimt keturi tūkstančiai) eurų.

 

Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:

Įgyvendinant A projektus:

* pagalbos, palydėjimo paslaugos nėštumo metu: specialistų (asmens sveikatos priežiūros, slaugos, socialinių paslaugų sričių, psichologų, teisininkų, kvalifikuotų dulų) individualios konsultacijos, pagalba asmens (šeimos) namuose, palydėjimas, tarpininkavimas, informavimas pagal šeimos poreikius, siekiant užtikrinti aktualios, su nėštumu, gimdymu, pogimdyviniu laikotarpiu, vaiko priežiūra bei auginimu, žindymu, vaiko ir tėvų emociniais poreikiais bei jų tenkinimu ir pan. susijusios informacijos suteikimą, tėvų įgūdžių formavimą, pagalbą tėvams atpažįstant kylančius vaiko ir savo emocinius poreikius, juos tinkamai atliepiant / tenkinant, galimų rizikų ar krizinių atvejų (įskaitant depresiją po gimdymo) prevenciją;

* savitarpio pagalbos grupių organizavimas motinoms ir (ar) tėvams, auginantiems vaikus nuo 0 iki 3 metų, prireikus užtikrinant galimybę tėvams dalyvauti grupės susitikimuose su vaikais ar pasirūpinant jų priežiūra grupės susitikimų metu;

* psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų ir (ar) išgyvenantiems krizę, susijusią su nėštumu / gimdymu (neplanuotą / krizinį nėštumą, persileidimą, priešlaikinį / sudėtingą gimdymą, netektį, melancholijos / depresijos po gimdymo riziką) (toliau – krizę dėl nėštumo patyręs asmuo), ir (ar) jų šeimos nariams;

* vaikų nuo 0 iki 3 m. valandinės priežiūros paslaugos, kai jų tėvai dalyvauja Nuostatų 16.1.1–16.1.3 papunkčiuose nurodytose veiklose, pagal poreikį teikiant paslaugas vaiko tėvams jiems patogiu laiku (prireikus – po įprastų darbo valandų ir (ar) savaitgaliais);

Įgyvendinant B projektus:

* draugiškos vaikui ir emociškai saugios aplinkos jo ir kartu negyvenančio vieno iš tėvų susitikimams sukūrimas (projekto vykdytojo ar projekto partnerio buveinėje, kurioje projekto vykdytojas ar projekto partneris faktiškai vykdo veiklą, įrengiamos / pritaikomos patalpos / kambarys (-iai)) ir galimybių joje vaikui bendrauti su kartu negyvenančiu vienu iš tėvų sudarymas, dalyvaujant specialistui (pvz.: psichologui, socialiniam darbuotojui) visą susitikimo laiką arba specialistui padedant susitikimo pradžioje bei pabaigoje, arba užtikrinant saugų vaiko perdavimą iš vieno vaiko tėvo kitam, paslaugas vaiko tėvams teikiant jiems patogiu laiku (prireikus – po įprastų darbo valandų ir (ar) savaitgaliais);

* vaiko tėvų konsultavimas dėl jų santuokos nutraukimo poveikio vaikui, jo poreikių, jausmų ir emocijų atliepimo santuokos nutraukimo metu ir (ar) nutraukus santuoką, abiejų tėvų atsakomybės už tinkamą vaiko poreikių tenkinimo bei saugumo užtikrinimą santuokos nutraukimo metu ir vėliau, pripažįstant tėvų lygiavertes teises ir pareigas vaiko atžvilgiu, abiejų tėvų įsitraukimo į tolesnį vaiko gyvenimą, ugdymą ir šeimos bei vaiko poreikių užtikrinimo būtinybę (jei kompetentingos institucijos nenustatė kitaip), tėvų galimybių padėti vaikui išgyventi santuokos nutraukimą; pagalba santuoką nutraukiantiems tėvams, susitariant dėl bendravimo su vaiku ir lygiaverčio rūpinimosi juo, kad tėvai nesinaudotų vaiku, spręsdami tarpusavio nesutarimus ir ginčus, kad vaikas nebūtų nuteikinėjamas prieš vieną iš tėvų; konsultavimas dėl bendravimo su vaiku tvarkos, jos turinio, jos būtinųjų elementų, kad būtų tinkamai užtikrintas vaiko teisės bendrauti su abiem tėvais įgyvendinimas;

* pagalba santuoką nutraukiantiems (-usiems) vaiko tėvams sprendžiant konfliktus, ieškant konstruktyvių sprendimų, susitarimų (išskyrus šeimos mediaciją), ugdant vaiko tėvų gebėjimus atpažinti, suprasti ir kontroliuoti santuokos nutraukimo metu kilusias emocijas, jausmus, priimti pokyčius, nustatyti ribas tarp tėvų tarpusavio santykių ir kiekvieno iš tėvų santykio su vaiku, kad vaikas nebūtų įtraukiamas į tėvų konfliktus, būtų saugoma jo emocinė pusiausvyra;

* psichologinės ir (ar) psichoterapinės pagalbos organizavimas ir teikimas vaikams, kurių tėvai nutraukia (-ė) santuoką, akcentuojant psichologinio smurto prevenciją ar intervenciją, siekiant padėti vaikams atpažinti, suprasti, tinkamai įvardyti ir išgyventi tėvų santuokos nutraukimo sukeltus jausmus, emocijas, priimti tėvų santuokos nutraukimo sukeltus pokyčius, stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, įveikiant sunkumus, ugdyti vaikų įgūdžius, reikalingus tėvų santuokos nutraukimo sukeltiems iššūkiams įveikti;

* ryšio tarp vaiko ir kartu negyvenančio vieno iš tėvų atkūrimas ir stiprinimas;

* nutraukiančių (-usių) santuoką vaiko tėvų poros konsultavimas ir (ar) šeimos terapija, ir (ar) šeimos konsultavimas dėl santuokos nutraukimo;

Įgyvendinant C projektus:

* individualios ir (ar) grupinės psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo, ir (ar) socialinio pedagogo, ir (ar) specialiojo pedagogo konsultacijos vaikams, kurie naudoja (-o) smurtą prieš bendraamžius ir (ar) gyvūnus, ir (ar) kitus aplinkinius, apimant ir smurtą virtualioje erdvėje (toliau – smurtaujantis vaikas), jų šeimų nariams, ugdymo įstaigų specialistams, bendruomenei (toliau kartu – vaiko aplinka), skirtos smurtaujančio vaiko smurtiniam elgesiui keisti;

* smurtinio elgesio korekcijos programų ir (ar) metodų, skirtų smurtiniam elgesiui mažinti, taikymas vaikams, kuriems paskirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės;

* smurtinio elgesio korekcijos programų ir (ar) metodų, skirtų smurtiniam elgesiui mažinti, taikymas smurtaujantiems vaikams; 

* paslaugos vaikams, kuriems būdingas seksualizuotas elgesys ir (ar) kurie galimai naudojo seksualinį smurtą prieš kitus vaikus, ir vaiko aplinkai;

* paslaugos, skirtos smurtaujančių vaikų reintegracijai į švietimo sistemą, bendruomenę užtikrinti;

* smurtaujančių vaikų socialinių ir kitų gyvenimui svarbių įgūdžių formavimo, užimtumo veiklos.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Galimi pareiškėjai - nevyriausybinės organizacijos, kurios įregistravusios žymą Juridinių asmenų registre ir kurios atitinka Nuostatų 18 punkte nurodytus reikalavimus.

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2024 m. sausio 9 d. iki 2023 m. vasario 7 d. (imtinai). Atkreipiame dėmesį, kad Konkurso pabaigos data 2024 vasario 8 d. 00:00 val. Pažymime, kad vasario 8 d. šio konkurso paraiškų pildyti nebegalima.

Paraiška kartu su Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų (nuoroda: A1-908 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos kon... (lrs.lt)) 29 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per SPPD valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiama tel. +370 659 24 768 ir informacinėje sistemoje SOPAS. Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis nuo 08:30 iki 15:30 val., penktadieniais nuo 08:30 iki 14.15 val., iki paskutinės projektų pateikimo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku. 

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. +370 658 82154. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

 

2024 m. sausio 22 d. 10 val. viešosios konsultacijos, skirtos pristatyti aktualią, susijusią su konkurso nuostatų turiniu, paraiškų rengimu, informaciją, atsakyti į klausimus, medžiaga čia:

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Nuoroda į Konkurso nuostatus: A1-908 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos kon... (lrs.lt)

Nuoroda į Projektų administravimo taisykles:  A1-1259 Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo (lrs.lt)

Nuoroda į viešąją konsultaciją: https://www.youtube.com/watch?v=s9jC1XI9Bh4 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos