Smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2024 metais NVO projektų atrankos konkursas (iki: 2023 gruodžio 21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), įgyvendindama Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims 2024–2026 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-602 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems, smurtą artimoje aplinkoje pavojų patyrusiems ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“, IV skyriaus lentelės 1.1 ir 1.9 punktuose nurodytas priemones, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2024 metais, atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, kuriuos įgyvendinant numatoma vykdyti veiklas skirtas:

  • smurto artimoje aplinkoje prevencijai (toliau – A priemonė);
  • darbui su asmenims, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio (toliau – B priemonė).

 

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 365 000 (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai) eurų:

  • 170 000 (šimtas septyniasdešimt tūkstančiai) eurų A priemonei (Didžiausia A priemonei skirtam vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų, o mažiausia A priemonei skirtam vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų);
  • 195 000 (šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų B priemonei (Didžiausia B priemonei skirtam vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 32 000 (trisdešimt du tūkstančiai) eurų, mažiausia B priemonei skirtam vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 27 000 (dvidešimt septyni tūkstančiai) eurų). 

 

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

A priemonės veiklos, kurios skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir kurių vykdymas privalomas:

  • informacinių priemonių rengimas ir įgyvendinimas: televizijos klipų kūrimas ir skelbimas, reklaminių skydelių kūrimas ir skelbimas, informacinių kampanijų rengimas, siekiant supažindinti visuomenę su smurto artimoje aplinkoje priežastimis ir pasekmėmis;
  • analitinės stebėsenos priemonių įgyvendinimas: analizių atlikimas, rekomendacijų rengimas ir viešinimas;
  • švietėjiškų priemonių įgyvendinimas – mokymų, siekiant tobulinti jų dalyvių kompetencijas smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje, rengimas ir pan.

 

 B priemonės veiklos, kurios skirtos smurtiniam elgesiui keisti ir kurių vykdymas privalomas

  • Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programoje numatytos individualios konsultacijos iki dalyvavimo Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programoje, grupinės konsultacijos, tęstinės reguliarios vertinimo konsultacijos (išskyrus individualias konsultacijas pagal Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programą), skirtos savarankiškai besikreipusiems pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims.

 

Projektas aprašomas informacinėje sistemoje (https://sopas.sppd.lt:8099)  lietuvių kalba, užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, taip pat pridedant Nuostatų 29 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti  čia .

Atkreipiame dėmesį, kad pildant Asmenų korteles (projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti projektą (įgytos kvalifikacijos pavadinimas, įgijimo data; patirties įgijimo laikotarpiai; gebėjimų sritys) (informacija teikiama informacinėje sistemoje užpildant asmenų korteles)), skiltyje "Pareigos" pareiškėjai įvardintų Pareigas projekte (projekto vadovas, vykdytojas, finansininkas).

 

Paraiškų teikimo pradžia – 2023 m. lapkričio 22 d.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 21 d. (imtinai).

 

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kreipdamiesi el. paštu smurtasartimojeaplinkoje@socmin.lt arba 8 660 42045. Kilus techniniams klausimams, galima kreiptis telefonu 865882154.

 

Nuoroda į Konkurso nuostatus – A1-741 Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurti... (e-tar.lt);

Nuoroda į Projektų administravimo taisykles – A1-1259 Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt);

Pareiškėjo Deklaracija yra Projektų administravimo taisyklų priede nr. 1

 

 

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2023 m. gruodžio 7 d. 11:00–12:00 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje.

Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia  iki 2023 m. gruodžio 6 d. 15:00.

 

Socialinėčs apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos