Socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, NVO projektų atrankos 2024–2025 metais konkursas (iki: 2023 lapkričio 28)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos 2024–2025 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS
Konkurso tikslas ir siektinas rezultatas – atrinkti ir finansuoti vieną projektą, kurį įgyvendinant bus užtikrintas kokybiškos ir vienodos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje socialinės pagalbos prieinamumas, koordinavimas, organizavimas ir (ar) teikimas projekto tikslinės grupės atstovams, skatinant juos grįžti į visuomenę ir darbo rinką, taip pat užtikrinta prekybos žmonėmis nusikalstamos veikos prevencija. 


Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2024 metais – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų. 
Didžiausia 2024 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300 000 (trys šimtai tūkstančių)  eurų, mažiausia 2024 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2025 metais – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų. 

Didžiausia 2025 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300 000 (trys šimtai tūkstančių)  eurų, mažiausia 2025 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

Konkurso lėšomis finansuojamos šios projektų veiklos:
–    projekto tikslinės grupės atstovams pagal individualius jų poreikius organizuojama ir (ar) teikiama socialinė pagalba:
•    informavimas, konsultavimas;
•    aprūpinimas būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne, asmens higienos priemonėmis);
•    laikinas apgyvendinimas ir maitinimas (teikiama tik projekto tikslinės grupės atstovams, nurodytiems Nuostatų 2.2.1 papunktyje);
•    psichologinė pagalba;
•    teisinė pagalba;
•    tarpininkavimas dėl medicininės, sveikatos priežiūros pagalbos;
•    socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
•    pagalba tvarkant asmens dokumentus; 
•    tarpininkavimas dėl profesinio mokymo, bendrojo išsilavinimo; 
•     tarpininkavimas dėl darbo paieškos, įsidarbinimo; 
•    pagalba integruojantis į visuomenę, darbo rinką;
•    tarpininkavimas ir atstovavimas projekto tikslinės grupės atstovui dėl kitos pagalbos teikimo pagal individualius jo poreikius;
–    nuolatinio pobūdžio atstovavimas (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant teisėsaugos institucijose ir (ar) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytose darbo grupėse, komisijose, teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų projektų);
–    kita projekto tikslinės grupės atstovams organizuojama ir (ar) teikiama socialinė pagalba pagal individualius jų poreikius, atsiradusius ikiteisminio tyrimo ir teismo proceso metu;
–    veikla, skirta prekybos žmonėmis nusikalstamos veikos prevencijai (kampanijos, akcijos, mokymai, konferencijos, seminarai, apskritojo stalo diskusijos, kiti renginiai), visuomenės informavimas ir švietimas (straipsniai spaudoje, vaizdo medžiaga, socialinės akcijos ir kt.), tyrimai;
–    pagalba, teikiama nemokama telefono ryšio linija 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę;
–    tarptautinis bendradarbiavimas (raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis) su kitų valstybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant padėti projekto tikslinės grupės atstovams sugrįžti į Lietuvos Respubliką, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinės pagalbos teikimu projekto tikslinės grupės atstovams;
–    specialistų, tiesiogiai dirbančių su projekto tikslinės grupės atstovais, kvalifikacijos tobulinimas. 
 
Galimi pareiškėjai –  nevyriausybinė organizacija, turinti nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre, arba tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, kurios įstatuose ar nuostatuose numatytas socialinės pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis nusikalstamos veikos, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kuri turi ne mažiau kaip 3 (trejų) metų patirtį, įgytą organizuojant socialinės pagalbos teikimą Nuostatų 2.2 papunktyje nurodytiems asmenims ir vykdant prekybos žmonėmis nusikalstamos veikos prevenciją. 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Paraiškų teikimo terminas – nuo 2023 m. spalio 27 d. iki 2023 m. lapkričio 28 d. (imtinai).
Paraiška kartu su Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų 26 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099/login 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti  čia

Paraiškos teikimo instrukcijos video gidas


INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijos pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiamos tel. +370  658 82154, +370  658 82158 (SOPAS informacinės sistemos veiklos klausimais), tel. +370 685 39690 (paraiškų turinio klausimais) ir el. paštu  KonkursasPZ@socmin.lt.


Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės projektų pateikimo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku. 
 Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks š. m. lapkričio 16 d. 10 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu:  KonkursasPZ@socmin.lt. iki š. m. lakpričio 15 d. 14 val.
 
Konkurso nuostatai  
 
Projektų administravimo taisyklės ir deklaracijos forma  

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos