Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų 2024 m. finansavimo konkursas (iki: 2023 lapkričio 07)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2024 metais konkursą (toliau – Konkursas) ir priima projektų paraiškas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus skatinti asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklą, atstovauti asmenų su negalia interesams, ginant jų teises, telkiant asmenis su negalia bendroms veikloms, skatinant asmenis su negalia dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant asmenų su negalia, jų šeimų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2023 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-88 ,,Dėl Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. spalio 9 d. iki 2023 m. lapkričio 7 d. 23.59 val.

Paraiška pildoma pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema) suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą. Informacinė sistema veikia adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento ir SPPD interneto svetainėse, atitinkamai www.ndt.lt ir https://sppd.lrv.lt/. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma (iš viso A, B, C ir D pareiškėjų grupėms) – 1 765 000 (vienas milijonas septyni šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam (visų pareiškėjų grupių) projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma –  15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

A pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira A paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija nuo 30 iki 300 (imtinai) fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų. Jeigu pareiškėjas numato vykdyti Nuostatų 15.8 papunktyje nurodytą ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 44 000 (keturiasdešimt keturi tūkstančiai) eurų.

B pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira B paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų ir (ar) apima iki 6 (imtinai) asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų. Jeigu pareiškėjas numato vykdyti Nuostatų 15.8 papunktyje nurodytą ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 88 000 (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų;

C pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira C paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima nuo 7 iki 14 (imtinai) asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų. Jeigu pareiškėjas numato vykdyti Nuostatų 15.8 papunktyje nurodytą ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 132 000 (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai) eurų;

D pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira D paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima 15 ir daugiau asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų. Jeigu pareiškėjas numato vykdyti Nuostatų 15.8 papunktyje nurodytą ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 176 000 (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai) eurų.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką ir tik į jai skirtą pareiškėjų grupę.

Konsultacijas pareiškėjams su Konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus patarėja Jolita Karvelienė, tel. +370 659 73543, el. p. jolita.karveliene@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. +370 658 88407, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškos pildymu susijusiais klausimais teikia SPPD Projektų atrankos skyriaus vyr. specialistė Aistė Švažaitė, tel. +370 658 82154.

Sekite informaciją dėl planuojamų mokymų paraiškos pildymo klausimais www.ndt.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Finansuojamų veiklų sąrašas

Prisijungimo instrukcija

Pareiškėjo deklaracija

 

Neįgaliųjų reikalų departamento, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos