Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2024 m., atrankos konkursas (iki: 2023 birželio 28)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) įgyvendindama Šeimos kortelės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. A1-619 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ (toliau – Šeimos kortelės programa), 1 priedo 2.2 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2024 metais, atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, kurį vykdant į Šeimos kortelės programos įgyvendinimą bus įtraukti viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Ministerijos (toliau – SPPD, Kortelės partneriai) ir skleidžiama informacija apie kortelę ir Kortelės partnerius.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų:

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

 

Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:

 

* privalomos veiklos:

- Kortelės partnerių paieška, susitikimų, vykstančių gyvai ar telekomunikacijų priemonėmis, su viešaisiais ar privačiaisiais juridiniais asmenimis – potencialiais Kortelės partneriais – organizavimas ir (ar) dalyvavimas juose, siekiant pristatyti šeimos kortelę, raginti viešuosius ar privačiuosius juridinius asmenis tapti Kortelės partneriais;

- bendradarbiavimo sutarčių su SPPD sąlygų derinimas, jų rengimas ir teikimas SPPD;

- koordinuotas su SPPD suderintos informacijos apie šeimos kortelę ir Kortelės partnerius viešinimas;

* kitos veiklos:

informacijos apie viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, su kuriais derinamos bendradarbiavimo sutarčių sąlygos, teikimas SPPD;

- savivaldybių institucijų ir (ar) nevyriausybinių organizacijų konsultavimas ir motyvavimas vykdyti Kortelės partnerių paiešką.

 

Reikalavimai projekto veikloms iki 2024 m. gruodžio 31 d.:

1) įgyvendinti ne mažiau kaip 6 su SPPD suderintas informacijos sklaidos priemones nacionalinėje žiniasklaidoje (straipsniai interneto portaluose (LRT.lt, TV3.lt, 15min.lt ir pan.), televizijos ir (ar) radijo laidos), siekdamas pristatyti šeimos kortelę, jos paskirtį, teikiamus privalumus, Kortelės partnerius ir jų teikiamas lengvatas, paslaugas ar privilegijas, taikomas nuolaidas prekėms, paslaugoms ar renginiams, raginti viešuosius ar privačiuosius juridinius asmenis tapti Kortelės partneriais;

2) užtikrinti informacijos apie šeimos kortelę ir Kortelės partnerius sklaidą socialinio tinklo Facebook Kortelės paskyroje (per mėnesį ne mažiau kaip 10 įrašų, papildytų vaizdine medžiaga), kad socialinio tinklo Facebook Kortelės paskyros sekėjų skaičius padidėtų ne mažiau kaip 10 proc., palyginti su valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo metu esamu sekėjų skaičiumi;

3) parengti pranešimą apie kiekvieną organizuojamą ir (ar) suorganizuotą renginį, kuriame dalyvauta siekiant pristatyti šeimos kortelę ir raginti viešuosius ar privačiuosius juridinius asmenis tapti Kortelės partneriais, bei sudarytą bendradarbiavimo sutartį ir, suderinus su SPPD, paskelbti jį šeimos kortelės interneto svetainės skiltyje „Naujienos“ bei socialinio tinklo Facebook Kortelės paskyroje, nurodydamas paskelbimo datą;

4) pateikti SPPD ne mažiau kaip 30 su viešaisiais ar privačiaisiais juridiniais asmenimis suderintų bendradarbiavimo sutarčių projektų, iš jų – ne mažiau kaip 10 proc. su viešaisiais ar privačiaisiais juridiniais asmenimis, veikiančiais ir teikiančiais lengvatas, paslaugas ar privilegijas, taikančiais nuolaidas prekėms, paslaugoms ar renginiams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar ne mažiau nei 5 savivaldybėse.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2023 m. gegužės 30 d. iki 2023 m. birželio 28 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2024 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų (nuoroda A1-326 Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skl... (e-tar.lt) ) 27 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per SPPD valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, skirtą šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti.

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiama tel. +370 659 24 768 ir informacinėje sistemoje SOPAS. Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis nuo 08:30 iki 15:30 val., penktadieniais nuo 08:30 iki 14.15 val., iki paskutinės projektų pateikimo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku. 

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. +370 658 82154, +370 658 82130. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

A1-326 Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skl... (e-tar.lt)

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos