Konkursas emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, 2024–2025 (iki: 2023 birželio 15)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A1-128 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. plano patvirtinimo“, 7 punkte nurodytą priemonę, skelbia Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2024-2025 metais konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą emocinei psichologinei pagalbai telefonu teikti, kurią teikiant būtų padedama vyresnio amžiaus žmonėms įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus ar, jiems sutikus, jie būtų siunčiami į instituciją (‑as), kurioje (-iose) gautų reikiamą pagalbą.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

Konkursui numatyta skirti: 2024 metais – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų, 2025 metais – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų.

KONKURSO FINANSUOTINOS VEIKLOS

1. reguliarių draugystės pokalbių su tuo pačiu pašnekovu ir emocinės psichologinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas vyresnio amžiaus žmonėms;

2. savanorių ir konsultantų mokymas ir parengimas teikti emocinę psichologinę pagalbą telefonu vyresnio amžiaus žmonėms;

3. emocinės psichologinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas vyresnio amžiaus žmonėms;

4. supervizijų savanoriams ir konsultantams organizavimas;

5. informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. gegužės 17  d. iki 2023 m. birželio 15 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 29 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti paspaudę nuorodą:

https://sppd.lrv.lt/uploads/sppd/documents/files/PRISIJUNGIMO%20PRIE%20SISTEMOS%20IR%20PARAI%C5%A0KOS%20PILDYMO%20INSTRUKCIJA(1).pdf

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia telefonais: 8 658 59 325.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas, susijusias su klausimais dėl paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS, pareiškėjams teikia SPPD, tel. 8 658 82 154, 8 658 82 158. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d467c060ef1e11ed9978886e85107ab2

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos