NVO projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms skyrybų atveju teikti, 2023 metų konkursas (iki: 2023 gegužės 15)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms skyrybų atveju teikti, atrankos 2023 metais konkursą. Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant vaikams ir tėvams, išgyvenantiems skyrybų atvejį (toliau kartu – šeimos, išgyvenančios skyrybas), bus teikiamos naujos paslaugos ir taikomos pagalbos priemonės, kurių efektyvumas patvirtintas, kad neigiamas konfliktų, kylančių skyrybų metu ir nutraukus santuoką, poveikis vaikams būtų kuo mažesnis.

Siektinas konkurso rezultatas – teikti kokybiškas paslaugas ir taikyti pagalbos priemones, padėsiančias šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, spręsti ginčus dėl vaikų, ypač jei šiame procese kyla nesutarimų tarp besiskiriančių ar skyriumi gyvenančių tėvų, mažinti neigiamą konfliktų, kylančių tarp tėvų skyrybų metu ir nutraukus santuoką, poveikį vaikams.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų:
•    didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų;
•    mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

Konkurso lėšomis finansuojamos projekto veiklos:
•    privalomos veiklos:
-    draugiškos vaikui ir emociškai saugios aplinkos sukūrimas (projekto vykdytojo buveinėje, kurioje projekto vykdytojas faktiškai vykdo veiklą, įrengiamos / pritaikomos patalpos / kambarys (-iai), suteikiamos galimybės jose / jame (juose) vaikams bendrauti su besiskiriančiais ar skyriumi gyvenančiais tėvais ar vienu iš tėvų, esant poreikiui – dalyvaujant ir specialistui (pvz.: psichologui, socialiniam darbuotojui), paslaugas teikiant jų gavėjams patogiu laiku (esant poreikiui – po įprastų darbo valandų ir (ar) savaitgaliais); 
-    vaiko tėvų konsultavimas dėl skyrybų poveikio vaikui, jo poreikių, jausmų ir emocijų atliepimo skyrybų metu ir (ar) po skyrybų, abiejų tėvų atsakomybės už tinkamą vaiko poreikių bei saugumo užtikrinimą skyrybų metu ir vėliau, pripažįstant tėvų lygiavertes teises ir pareigas vaiko atžvilgiu, abiejų tėvų įsitraukimo į tolesnį vaiko gyvenimą, ugdymą ir šeimos bei vaiko poreikių užtikrinimo būtinybę (jei kompetentingos institucijos nenustatė kitaip), tėvų galimybių padėti vaikui išgyventi skyrybų atvejį, taip pat pagalba besiskiriantiems tėvams susitariant dėl bendravimo su vaiku ir lygiaverčio rūpinimosi juo, kad tėvai nesinaudotų vaiku spręsdami tarpusavio nesutarimus ir ginčus, kad vaikas nebūtų nuteikinėjamas prieš kitą iš tėvų; konsultavimas dėl bendravimo su vaiku tvarkos, jos turinio, jos būtinųjų elementų, kad būtų tinkamai užtikrintas vaiko teisės bendrauti su abiem tėvais įgyvendinimas;
-    pagalba besiskiriantiems ir (ar) skyriumi gyvenantiems vaiko tėvams sprendžiant konfliktus, ieškant konstruktyvių sprendimų, susitarimų (išskyrus šeimos mediaciją), ugdant besiskiriančių ir (ar) skyriumi gyvenančių vaiko tėvų gebėjimus atpažinti, suprasti ir kontroliuoti skyrybų metu kilusias emocijas, jausmus, priimti pokyčius, nustatyti ribas tarp tėvų tarpusavio santykių ir kiekvieno iš tėvų santykio su vaiku, kad vaikas nebūtų įtraukiamas į tėvų konfliktus, būtų saugoma jo emocinė pusiausvyra;
•    kitos galimos veiklos: 
-    ryšio tarp vaiko ir skyriumi gyvenančio vieno iš tėvų atkūrimas ir stiprinimas;
-    paslaugų taikant šeimos konferencijos metodą teikimas; 
-    besiskiriančių ar skyriumi gyvenančių vaiko tėvų poros konsultavimas ir (ar) šeimos terapija, ir (ar) šeimos konsultavimas dėl skyrybų atvejo;
-    psichologinės ir (ar) psichoterapinės pagalbos organizavimas bei teikimas vaikams, kurių tėvai nutraukia (-ė) santuoką, akcentuojant psichologinio smurto prevenciją ar intervenciją, siekiant padėti vaikams atpažinti, suprasti, tinkamai įvardyti ir išgyventi skyrybų sukeltus jausmus, emocijas, priimti skyrybų sukeltus pokyčius, stiprinti vaikų pasitikėjimą įveikiant sunkumus, ugdyti įgūdžius, reikalingus naujiems iššūkiams įveikti. 

Projekto veiklų turinio reikalavimai:
•    visos veiklos turi būti skirtos vaikams ir tėvams, išgyvenantiems skyrybų atvejį, ir orientuotos į individualius jų poreikius, atsiradusius dėl skyrybų;
•    kiekvienas vaikas ir jo šeima turi gauti ilgalaikę pagalbą dėl skyrybų situacijos (iš viso ne mažiau nei 10 susitikimų ir (ar) kitų veiklų); 
•    projekto įgyvendinimo metu turi būti privalomai vykdomos Nuostatų 16.1 papunktyje nurodytos veiklos, taip pat kiekvienam vaikui ir / ar tėvams, išgyvenantiems skyrybų atvejį, turi būti suteiktos paslaugos pagal ne mažiau nei dvi kitas Nuostatų 16.2 papunktyje nurodytas veiklas;

Pareiškėjo (projekto vykdytojo) įsipareigojimai:
•    į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 50 projekto dalyvių (vaikų ir jų tėvų), išgyvenančių skyrybas;
•    užtikrinti, kad kiekvienas projekto dalyvis projekto veiklose (toje pačioje arba skirtingose) dalyvaus ne mažiau kaip po 10 kartų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Paraiškų teikimo terminas – nuo 2023 m. balandžio 14 d. iki 2023 m. gegužės 15 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 29 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Paraiškų teikimo instrukcija galite rasti čia
*Paraiška, pateikta kitais būdais, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonu +370 659 24768. Taip pat konsultacijos teikiamos raštu informacinėje sistemoje SOPAS.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 08.30 iki 15.30 val., penktadieniais nuo 08.30 iki 14.30 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. +370 658 82154, +370 658 82130. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos