Vaikų vasaros poilsio programų konkursas stovyklų organizatoriams Vilniaus miesto savivaldybėje (iki: 2023 balandžio 05)

Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamas vaikų vasaros poilsio programų finansavimo konkursas kasmet sulaukia vis didesnio dėmesio ir daugiau paraiškų. Sostinės savivaldybė jau septynioliktus metus skelbia vaikų vasaros poilsio programų finansavimo konkursą. Jau keletą pastarųjų metų vaikų vasaros poilsio programoms skiriamos lėšos ženkliai didėja. Šiais metais vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimui Vilniaus miesto savivaldybė numačiusi skirti 500 000 Eur, didelę dalį lėšų numatyta skirti vaikų, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vasaros užimtumui.

Siekiame, kad kuo daugiau vaikų pramogautų savivaldybės finansuojamose stovyklose, o tėvams šios stovyklos būtų už patrauklią kainą. Raginame visas sostinės švietimo įstaigas, vaikų ir jaunimo klubus organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklas. Programų teikėjams numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad vienos dienos Savivaldybės finansuojamos stovyklos kaina tėvams nebūtų didesnė kaip 40 Eur, o vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, tėvams nebūtų didesnė nei 10 Eur.

Dalyvauti Vaikų vasaros poilsio programų konkurse kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotus švietimo, kultūros, sporto įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus, kurių nuostatuose nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla ir prisidėti prie turiningo vaikų vasaros atostogų organizavimo.

Konkursui gali būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų.

Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos dieninėms, stacionarioms stovykloms (su laikinu apgyvendinimu) ir mobilioms stovykloms (stovyklaujama keliaujant). Programai gali būti skiriama iki  4000 (keturių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis, bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata.

Savivaldybė kviečia pateikti paraiškas iki 2023 m. balandžio 5 d.  (imtinai). Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: Paraiškų priėmimas 2023 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursui (konkursas vyksta)

Labai prašome visų vadovautis šių metų  Konkurso aprašu ir jo priedais. Šiais metais atlikta šiek tiek paraiškos formos pakeitimų. Jei paraiška bus pateikta ne šių metų formos, ji nebus nagrinėjama.

Taip pat labai prašome atidžiai išsinagrinėti visus priedus, kad teikiant ataskaitas nebūtų nesusipratimų.

Prašome iš tėvų ir vaikų surinkti visą informaciją (vaiko vardas, pavardė, gimimo data, lankoma mokykla, tėvų sumokėta suma), kurią reikės pateikti teikiant ataskaitos 8 priedą. 

Šiais metais reglamentuotas programų stebėsenos organizavimas ir vykdymas. Nustatyta kaip, kur, kada, kokių būdu organizuojama stebėsena, kas vertinama, kokių dokumentų reikia. Įgyvendinus programą visi programų vykdytojai privalės atlikti vaikų tėvų apklausą elektroninių būdų pagal savivaldybės pateiktą apklausos nuorodą ir klausimus (Stebėsenos aprašo 3 priedas). 

Pagrindiniai šių metų konkurso Aprašo akcentai:

·  konkurso prioritetas finansuoti programas, kurios ugdys vaikų socialines-emocines kompetencijas ir kultūrinę edukaciją, skatins fizinį aktyvumą ir gamtos pažinimą

·   Detalioje paraiškoje (2 priedas) turėsite pateikti Detalų visos stovyklos ugdymo turinio aprašymą (aprašomas visos teikiamos programos turinys). Stovyklos veiklų aprašymas reikės aprašyti  kokios bus vykdomos socialinių-emocinių kompetencijų,  fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, gamtos pažinimo skatinimo,  kultūrinės edukacijos, kūrybos bei saviraiškos  ugdomosios veiklas,  kokie naudojami  aktyvūs  mokymo(si) metodai, priemonės ir kt.).

Pareiškėjais gali būti Savivaldybės teritorijoje registruoti juridiniai asmenys, ir laisvieji mokytojai, kurių nuostatuose (įstatuose), individualios veiklos pažymoje ar verslo liudijime nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, pramogų, poilsio arba vaikų poilsio stovyklų organizavimo veikla.

·           NAUJIENA Pareiškėjai  turi būti  registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR),

·           Reikės nurodyti Pareiškėjo patirtį įgyvendinant vaikų vasaros stovyklas, kurias organizavote per pastaruosius 3 metus, nurodydami jų ugdymo kryptį, vietą (-as), datą (-as), stovyklos (-ų) trukmę, dalyvavusių vaikų skaičių ir amžių.

·           Paraiška pildoma tiesiogiai prisijungus prie elektroninės paslaugų teikimo sistemos. Paraiškos klausimus galite pamatyti nuostatų pirmame priede. Prašome juos visus apgalvoti ir vėliau pildant paraišką tiesiog perrašyti į on-line paraiškos formą. Paraiškos pildymo laikas on-line yra ribotas, todėl prieš pradedant pildant paraišką turėtumėte būti jau apgalvoję ką pildysite kiekviename laukelyje.

·           Programų vykdytojus raginame atsižvelgti į šių dienų aktualijas bei patraukliomis neformaliojo švietimo formomis ir metodais organizuoti vaikams daugiau veiklų, padėsiančių kompensuoti vaikų mokymosi praradimus

·           Programos vienos dienos galutinė kaina tėvams turi būti ne didesnė nei 40 Eur  už dieną vienam vaikui. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis,

·           Programai gali būti skiriama iki 4 000 (keturi tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kuriose bus užimtas didesnis vaikų skaičius, parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata

·           Jei Programoje planuojama užimti vaikus, kurių dauguma turi specialiuosius ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į planuojamą užimti vaikų skaičių, Darbo grupės sprendimu Programai gali būti skiriamas iki 6000 (šešių tūkstančių) Eur finansavimas.

·           Jei Pareiškėjas planuoja užimti daugiau nei 300 vaikų gali būti skiriamas iki 6000 (šešių tūkstančių) Eur finansavimas.

·           Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

·           Sutartys pasirašomos tik elektroniniu parašu           

·           Nėra reglamentuota kaip gali būti procentaliai  panaudotos Savivaldybės gautos lėšos.  

·           Viena organizacija gali organizuoti neribotą skaičių stovyklos pamainų, vienas vaikas už Savivaldybės biudžeto  lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų.

·           Pareiškėjas įsipareigoja už gautas Savivaldybės biudžeto lėšas užimti ne mažiau kaip 15 vaikų 5 dienas.

·           Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 4 valandas per dieną be pertraukų.

·           Programa turi būti organizuojama vasaros laikotarpiu, stovyklos gali būti organizuojamos ir už Lietuvos Respublikos ribų.

 

·            Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus.

 

Rekomenduojama Organizuojant vasaros poilsio programas:

 1. įtraukti vaikus, atvykusius į Vilnių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ar (ir) pabėgėlių iš kitų šalių vaikus;
 2. vasaros poilsio stovyklas organizuoti atskirai 3 amžiaus grupių vaikams: 7–10 metų vaikams, 11–14 metų vaikams ir 15–18 metų (Atsižvelgiant į stovyklų organizatorių pastabas, siūlome vyresnių klasių mokiniams organizuoti veiklas pagal vaikų amžių ir vaikų poreikius).
 3. Siekiant prasmingai ir turiningai užimti vyresnių klasių mokinius vasaros metu, rekomenduojama organizuojant stovyklą mokykloje 7–10 metų amžiaus vaikų  grupei pasitelkti vyresnių klasių mokinius įgyvendinant stovyklą ir įskaitant jiems socialinės veiklos valandas.
 4. Stovyklos veiklos turėtų būti organizuojamos įvairiose erdvėse ir įvairiose vietose, kuo daugiau gryname ore

 

Prioritetas skiriamas programoms, kuriose:

·         numatyta užimti kuo didesnį skaičių vaikų,

·         numatytas ilgesnis pamainos dienų skaičius,

·         numatytos kelios pamainos,

·         numatyta užimti 15 proc. vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, 

·         numatyta užimti vaikus, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių;

·         numatyta veiklų įvairovė, metodai ir priemonės, skatinančios vaikų gamtos pažinimą, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, kultūrinę edukaciją, kūrybą bei saviraišką, ugdančios socialines ir emocines kompetencijas, sudarančios galimybes atskleisti vaiko gabumus, gebėjimus.

 

 Pildant paraiškas siūlome numatyti:

·         kad veiklos vaikams būtų dinamiškos;

·         dominuotų veiklų įvairovė, tarp visų pramogų būtų skatinama ir pilietinė, socialinė veikla (pvz. talkos, kapinių tvarkymas ir pan.).

·         kuo daugiau veiklų organizuoti atvirame ore (pažintiniai, dviračių, turistiniai žygiai su nakvyne, aktyvūs, sportiniai žaidimai, ekskursijos);

·         Kuo mažiau veiklų  mokykloje, uždarose patalpose

·         aktyviau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis, savivaldybių įmonėmis, įstaigomis, jų padaliniais (policija, ugniagesiai, kariuomenė, pasieniečiai ir kt.);

·         lankytis Vilniaus mieste ir aplink Vilnių esančiose regioniniuose parkuose, aplankyti pažintinius takus, vandens telkinius, kurių lankymui nereikalingos didelės kelionės išlaidos;

·         didžiąją dalį lėšų skirti vaikų edukacinėms, pažintiniams, kūrybiniams, fizinio aktyvumo poreikiams tenkinti;

·         brangių pramogų, priemonių, technikos įsigijimo, tolimų kelionių tikslingumą.

Prastai vertinamos paraiškos jei dominuoja viena veikla, veiklos aprašytos neišsamiai, ta pati veikla trunka ilgą laiką (PVZ. Judrieji žaidimai nuo 9.00 iki 14 val, Stovyklos atidarymas nuo 9 iki 15 val.). Prašome veiklas aprašyti kuo išsamiau.

 

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas

tel. 8 694 65 313, el. paštu: marius.labanauskas@vilnius.lt

PRIEDAI:

 1. Vaikų vasaros vasaros poilsio programų atrankos ir finansavmo tvarkos aprašas
 2. 1 priedas Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo konkurso elektroninė paraiška
 3. 2 priedas Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo konkurso detali paraiška
 4. 3 priedas Vaikų vasaros poilsio programos finansavimo sutartis
 5. 4 priedas Vaikų vasaros poilsio programos patikslinta el paraiška
 6. 5 priedas Vaikų vasaros poilsio programos veiklos planas
 7. 6 priedas Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
 8. 7 priedas Vaikų vasaros poilsio programos veiklos ataskaita
 9. 8 priedas Vaikų vasaros poilsio programoje dalyvavusių vaikų sąrašas
 10. Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatai
 11. Stebėsenos organizavimo ir vykdymo aprašas

 

Vilniaus miesto savivaldybės, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos