NVO fondo 2023 metų NVO institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas (iki: 2023 balandžio 06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos (toliau – NVOK2023) konkursą. 

Konkurso taisyklės: 

Su Konkurso Nuostatais galite susipažinti ČIA 

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099

Konkurso tikslas:

stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus, kurie stiprina NVO institucinius gebėjimus, įgyvendindami šiuos uždavinius:

 • NVO darbo efektyvumo didinimas;
 • finansinio tvarumo užtikrinimas;
 • teikiamų paslaugų ir įgyvendinamų veiklų kokybės gerinimas ir plėtra;
 • organizacijų stiprėjimas, augimas ir plėtra;
 • savanoriškos veiklos plėtra.

Galimi pareiškėjai:

 • pareiškėjas yra Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO
 • pareiškėjui neskirtas finansavimas Nacionalinių NVO ir NVO vienijančių asociacijų 2023-2024 m. konkursuose
 • pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku pateikė 2021 metų veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį
 • pareiškėjas savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus
 • 2021 m. (jei pareiškėjas įsteigtas anksčiau nei 2022 m.) arba 2022 m. (jei pareiškėjas įsteigtas 2022 m.) pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinį gavo pajamų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 1 000 (tūkstantis) Eur
 • pareiškėjas nėra likviduojamas ir atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.

Finansuotinos veiklos

 1. NVO darbuotojų ir (ar) savanorių ir (ar) narių kompetencijų ir (ar) įgūdžių tobulinimas;
 2. NVO veiklos organizavimo strategijų ir (ar) sistemų kūrimas ir (ar) tobulinimas;
 3. NVO veiklos viešinimo veiklos;
 4. savanoriškos veiklos organizavimas ir (ar) plėtra;
 5. NVO, verslo subjektų (pvz., įmonių) ir (ar) mokslo institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;
 6. NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas;
 7. NVO teikiamų viešųjų paslaugų ir įgyvendinamų veiklų kokybės gerinimas ir (ar) plėtra;
 8. iniciatyvų NVO finansiniam skaidrumui ir (ar) tvarumui didinimas;
 9. NVO įgyvendinamų socialinio verslo veiklų kūrimas ir (ar) plėtojimas;
 10. NVO ir valstybės (ar savivaldybių) institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir (ar) siūlymų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės (ar savivaldybės) institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms).

Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą finansuotinų veiklų sąraše.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – iki kitos darbo dienos 24 val., skaičiuojant nuo dienos, kai Konkurso skelbime ir informacinėje sistemoje paskelbiama, kad Konkursui jau pateiktos 300 (trijų šimtų) pareiškėjų paraiškos, bet ne vėliau nei 2023 m. balandžio 6 d.
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur.
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 900 000 (devyni šimtai tūkstančių) eurų.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia el. p. NVOkonkursai@socmin.lt.  

Informacija pareiškėjams esminiais su paraiškų turinius susijusiais klausimais teikiama iki 2023 m. kovo 31 d. Informacija „techniniais“ klausimais teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 14 val.  

Vyks trys skirtingo turinio viešos konsultacijos dėl konkurso ir jo paraiškų pildymo bei teikimo:

 • I-oji NVOK2023 pareiškėjų konsultacija vyks kovo 16 d. (ketvirtadienį) 10 val. MS Teams platformoje (I-osios konsultacijos NUORODA). Šios konsultacijos metu pristatysime NVOK 2023 konkursą: jo tikslus, tikslinę grupę, finansuojamas veiklas ir kt. Taip pat atsakysime į pareiškėjams kylančius pirmuosius klausimus.
 • II-oji NVOK2023 pareiškėjų konsultacija vyks kovo 21 d. (antradienį) 10 val. (II-osios konsultacijos NUORODA). Šios konsultacijos metu pristatysime: Konkurso paraiškos formą SoPAS sistemoje; detalizuosime, ką reikėtų rašyti konkrečiose dalyse, atsižvelgiant į vertinimo kriterijus; pristatysime SoPAS sistemos naudojimo taisykles; atsakysime į kylančius klausimus.
 • III-oji NVOK2023 pareiškėjų konsultacija vyks kovo 30 d. (ketvirtadienį) 10 val. (III-osios konsultacijos NUORODA). Konsultacijos metu atsakysime į baigiamuosius, pildant paraiškas pareiškėjams likusius klausimus.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškos pildymo instrukcija: Paraiškos žingsniai, teikiami klausimai ir komentarai. (šio konkurso paraiškos forma nežymiai skiriasi nuo aprašomos čia pateikiamoje pildymo instrukcijoje). 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos