Atviros Lietuvos fondo programa, skirta regioninių NVO gebėjimų stiprinimui ir žmogaus teisių projektams finansuoti (iki: 2023 gegužės 02)

Regioninės NVO kviečiamos dalyvauti ilgalaikėje gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“, o pabaigus gebėjimų stiprinimo programą, teikti paraiškas organizacijos veiklos finansavimui.

Programa „Verta!“ yra skirta žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimui ir jų vykdomiems projektams finansuoti. Programos dėmesio centre – organizacijos ir projektai, susiję su etninėmis mažumomis, migrantais ir pabėgėliais, LGBT+, pažeidžiamomis moterimis, vaikais ir kitomis socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis, siekiant užtikrinti jų lygiateisiškumą, skatinant solidarumą, taip pat gerinant pilietinio ir demokratinio dalyvavimo sąlygas. Daugiausia dėmesio bus skiriama regioninėms, mažoms NVO stiprinti. 

Programą „Verta!“ parengė ir įgyvendina VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, ji yra finansuojama Europos Komisijos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis. 2023-2025 metais NVO gebėjimų stiprinimui ir bus skirta 2,7 mln. eurų. 

Tai specialiai nevyriausybinių organizacijų reikmėms ir iššūkiams pritaikyti mokymai, kuriuose galės dalyvauti net 2 kiekvienos atrinktos organizacijos atstovai. NVO akademijoje savo sričių profesionalai mokys, kaip pritraukti lėšų organizacijai, profesionaliai parengti projektus, užtikrinti organizacijos finansinį tvarumą, skleisti savo žinią, komunikuoti su bendruomene. Mokymai truks 7 mėnesius.

Antra, tai galimybė įgyvendinti projektus savo bendruomenėje, skatinant lygiateisiškumą, solidarumą, didinant pilietinį ir demokratinį dalyvavimą. Taip pat pasidalinti projektų patirtimi su panašiomis organizacijomis, veikiančiomis kituose regionuose ar nacionaliniu lygmeniu.

Trečia, tai galimybė savo žinią skleisti nacionalinėje ir net tarptautinėje erdvėje bei stiprinti advokacijos tinklą, įgyti tarptautinės patirties.

Tinkami pareiškėjai yra Lietuvos Respublikoje įsteigtos NVO, atitinkančios Kvietimo gairių 2.1 skirsnyje nurodytus reikalavimus. Visi pareiškėjai turi laikytis ir dalyvavimo programoje metu atitikti šiuos principus: pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant teises mažumoms priklausančių asmenų (pagal rasinę ar etninę kilmę, lytį, negalią, amžių, seksualinę orientaciją ar lyties identitetą).

Numatomi šie atrankos etapai:

1 atrankos etapas. Skelbiamas atviras kvietimas teikti Atrankos anketas dalyvauti 2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“. Daugiau apie gebėjimų stiprinimo programą „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ skaitykite Kvietimo gairėse.

2 atrankos etapas. Įvertinus gautas Atrankos anketas, 50 atrinktų NVO komandų dalyvauja 2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“.

3 atrankos etapas. Gebėjimų stiprinimo programą „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ baigusios NVO kviečiamos teikti paraiškas finansuoti organizacijos veiklą. Įvertinus projektų paraiškas, ne mažiau kaip 34-ioms NVO skiriama parama projektams įgyvendinti. Projekto trukmė – nuo 10 iki 12 mėn., didžiausia galima suma – 30 000 Eur.

Daugiau informacijos rasite ČIA

Kovo 9 d. 11 val. vyks nuotolinis informacinis renginys galimiems pareiškėjams apie programą. 

Atrankos anketų pateikimo terminas – iki 2023 m. gegužės 2 d., 23.59 val. (Lietuvos laiku)

Atrankos anketos ir paraiškos teikiamos tik el. p. projektai@olf.lt

Daugiau informacijos: Kvietimo gairės, www.olf.lt/verta ir teikiama el. paštu info@olf.lt

 

Atviros Lietuvos fondo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos