CERV programa: kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“ (iki: 2023 birželio 06)

Kvietimo tikslas – remti projektus, kuriais siekiama įamžinti svarbiausius šiuolaikinės Europos istorijos įvykius, įskaitant autoritarinių ir totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes, ir didinti Europos piliečių informuotumą apie bendrą istoriją, kultūrą, kultūros paveldą ir vertybes, taip gerinant jų supratimą apie Europos Sąjungą, jos ištakas, tikslą, įvairovę ir pasiekimus bei tarpusavio supratimo ir tolerancijos svarbą.

Projektai turi atitikti vieną ar kelis iš šių politikos prioritetų:

 1. perėjimas prie demokratijos, visuomenės, pagrįstos teisinės valstybės, demokratijos ir pagrindinių teisių principais (at)kūrimas ir stiprinimas.
 2. Holokausto, genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui atminimo stiprinimas, siekiant stiprinti demokratiją Europos Sąjungoje.
 3. Migracija, dekolonizacija ir daugiakultūrės Europos visuomenės.
 4. Europos integracija ir svarbiausi jos pasiekimai.

Tikimasi, kad projektai:

 • apjungs skirtingų tipų organizacijas, siekiant sukurti sinergijas (ne pelno siekiančių organizacijų, vietos, regioninės ir nacionalinės administracijos, akademinės bendruomenės ir memorialinių bei mokymosi vietų su švietimo įstaigomis);
 • plėtos įvairaus pobūdžio veiklas (mokymai, leidiniai, internetinės priemonės, (kilmės) tyrimai, neformalusis švietimas, vieši debatai, parodos, informuotumo didinimas, liudijimų rinkimas ir skaitmeninimas, novatoriški ir kūrybiški veiksmai ir pan.);
 • rengs ir ves mokymus teisių gynėjams, valstybės tarnautojams, teismų sistemos nariams, teisėsaugos pareigūnams ir politikos formuotojams;
 • sudarys galimybes mainams tarp kartų, liudytojų – ateities kartoms;
 • įtrauks įvairių tikslinių grupių ir lyčių atstovus, įskaitant, kur įmanoma, žmones, susiduriančius su rasizmu, antisemitizmu, neapykanta romams ir kitomis diskriminacijos ir netolerancijos formomis.

Projektai turėtų turėti europinę dimensiją ir, pageidautina, būtų įgyvendinami tarpvalstybiniu lygmeniu (įtraukiant tarpvalstybinių partnerysčių ir tinklų kūrimą bei veikimą).

Tinkami pareiškėjai (pagrindinis pareiškėjas „koordinatorius“, bendrapareiškėjai ir susiję subjektai):

 • pagrindinis pareiškėjas (koordinatorius) turi būti ne pelno siekiantis juridinis asmuo (vieša ar privati įstaiga) arba tarptautinė organizacija.
 • Bendrapareiškėjai gali būti ne pelno siekiantys arba pelno siekiantys juridiniai asmenys (viešos arba privačios įstaigos). Pelno siekiančios organizacijos gali dalyvauti tik partnerystėje su viešomis įstaigomis, pelno nesiekiančiomis privačiomis įstaigomis arba tarptautinėmis organizacijomis.
 • Būti įsteigti ES valstybėse narėse (įskaitant jų užjūrio teritorijas).

Kitos tinkamumo sąlygos:

 • veiklos gali būti vykdomos bet kurioje reikalavimus atitinkančioje šalyje.
 • Mažiausia prašoma finansavimo suma negali būti mažesnė nei 50 000 Eur.
 • Projektai gali būti tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.

Paraišką turi teikti ne mažiau kaip dviejų pareiškėjų konsorciumas (pagrindinis pareiškėjas („koordinatorius”) ir bent vienas bendrapareiškėjas, kuris nėra susijęs subjektas ar asocijuotas partneris).

Projektų trukmė – 12-24 mėn.

Kvietimo biudžetas – 10 200 000 Eur.

Paraiškas galima teikti iki 2023-06-06.

Nuoroda į kvietimą - Funding & tenders (europa.eu)

 

CERV programos kontakto biuro, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos